Menu

Fan sletten nei iepen karakter

151023 Kerk Idskenhuizen variantIDSKENHUIZEN – De kerk in Idskenhuizen ondergaat een metamorfose. Het gebouw uit 1844 wordt multifunctioneel. Kerkbanken verdwijnen en er komt een nieuwe moderne entree. ,,De tsjerke krijt in iepen karakter en giet mei har tiid mei.”

De slechte staat van onderhoud van het gebouw was in 2011 al aanleiding voor de kerkrentmeesters van gemeente Op 'e Noed om de mogelijkheden voor een verbouwing te verkennen. Lekkage in het dak was de definitieve aanleiding om een fonds te vormen, waarmee geld gespaard kon worden voor een totale renovatie. De totale rekensom inclusief inrichting komt uiteindelijk op 325.000 euro uit. Een flink bedrag, dat maar voor een klein deel uit subsidies kan worden opgehoest. In tegenstelling tot de godshuizen van de gemeente in Tjerkgaast en Sint Nicolaasga, staat dat van Idskenhuizen niet op de Monumentenlijst. Subsidie komt er wel van Stichting Westermeer. ,,Troch giften en legaten slagget it dochs”, vertelt Hemmo Kalteren van de stuurgroep, ,,Boppedat ha we de pastorij yn Jiskenhuzen ferkocht. Dat jild ha we reservearre foar dizze renovaazje. Stiennen foar stiennen”.

De daadwerkelijk verbouwing begon met de verkoop van de kerkbanken. Die maken plaats voor stoelen. De ruimte kan daardoor makkelijker leeg worden gemaakt voor activiteiten als een bazaar, een lezing, een dans- of een filmavond. Ook het liturgisch centrum is verplaatsbaar. ,,Op de banken ûntstie in wiere run. Se binne allegearre ferkocht oan gemeenteleden. Dy banken ha dochs in emosjonele wearde. Minsken binne hjir yn tsjerke doopt of troud. Dat goaie jo net samar fuort”.

Bureau Haverkamp uit Sint Nicolaasga maakte de tekeningen voor de verbouwing. Bouwbedrijf Banga uit Sint Nyk en Installatiebedrijf Bijlsma uit Tjerkgaast voeren de klus uit. ,,Mar der wurdt ek in soad wurk troch frijwilligers ferset.” De houten vloer wordt vervangen door beton met verwarming. Het dak moet in zijn geheel worden gestript. Het hemelgewelf in de kerk komt niet meer terug, waardoor gordingen en spanten in het zicht komen. De toren wordt ook aangepakt. Wat er precies mee gaat gebeuren, wordt pas bekend als die door Bangma van het kerkgebouw wordt getakeld. ,,We geane der fanút dat de toer yn 'e wurkpleats renovearre wurde kin. Mar miskien falt dy mei it takeljen ek wol út elkoar. Yn dat gefal komt der in nije toer.” De kerk zal in iedere geval geruime tijd 'koploos' zijn.

151023 Kerk Idskenhuizen vol ornaatVrijwilligers zullen de bijzalen grondig opknappen. Er wordt een open verbinding gecreëerd met de kerkzaal. De grote kerkdeuren aan de voorkant functioneren in de toekomst niet meer als entree, daar wordt een nieuw gebouw aan de zijkant voor gerealiseerd. ,,In bysûnder stikje nijbou”, vertelt Kalteren, ,,It gebou wêr de minsken binnen komme jout aanst plak oan toiletten, in garderobe en in nije keuken.” De moderne vormgeving met een grote glazen wand contrasteert met het oude kerkgebouw. ,,Mar dochs passet it wol by de útstrieling fan de tsjerke”.

De boogvormige preekstoel maakt plaats voor een modern spreekgestoelte dat in het midden van de zaal komt te staan. De verschillende mogelijkheden, die er zijn met de inrichting, benadrukken het multifunctionele doel dat de kerkelijke gemeente nastreeft. ,,Dochs wolle wy net konkurearre mei it doarpshûs. Wy wolle dat der mear mooglik is mei it gebouw. Tsjin de stream yn besykje we mear minsken hjir hinne te krijen. Net in tsjerkegebou mei in sletten karakter.” Kalteren is er van overtuigd dat de nieuwe inrichting in de smaak gaat vallen. ,,Aldere minsken sille it skande fine dat it âlde fertroude ferdwinet. Jonge minsken sille it moai fine en kânsen sjen. Wy gean mei de tiid mei”.

De officiële opening van het nieuwe gebouw is tijdens het startweekend medio september 2016. Tot die tijd vinden de diensten in Idskenhuizen plaats in het dorpshuis, waar ruimte is voor ongeveer tweehonderd mensen.

(Foto's: De Zakenman)

'Ald Feart in ere hersteld'

151009 Kade bord Te koopSINT NICOLAASGA – Projectontwikkelaar E. Ngel start binnenkort met het uitgraven de Kade in Sint Nicolaasga. Het plan staat los van de initiatieven die er zijn om van de Tsjûkemar een toeristische hotspot te maken. E. Ngel bewaart warme herinneringen aan de Ald Feart, maar wil met initiatief 'Altyd Tichtby Oan Lizze' wel profiteren van de enorme kansen op het gebied van watersport. ,,It docht bliken dat as Sint Nyk fernije wol, dan moatte we wer werom nei it âlde”.

Lees meer: 'Ald Feart in ere hersteld'

Bulte wille foar bulte ellende

150929 NepalSINT NICOLAASGA – De aangrijpende beelden van de allesverwoestende aardbeving in Nepal staan bij Sjoerd van Aalsum op het netvlies gegrift. Elk anderhalf jaar reist hij naar het Aziatische land om kinderen te helpen aan onderwijs en huisvesting. Wat in acht jaar tijd met de steun van de inwoners van Sint Nyk en anderen is opgebouwd, is door de aardbeving in april verwoest. Samen met zus Petra van Aalsum organiseert hij op zaterdag 3 oktober een feestprogramma in Het Zalencentrum in Sint Nicolaasga. ,,Ik hoopje dat ik mei in grutte koffer fol jild nei Nepal kin.”

Lees meer: Bulte wille foar bulte ellende

Bjusterbaarlik kreatyf

2015 optocht ochtend 13SINT NICOLAASGA – De Allegorische Optocht heeft door het slechte weer rondom Sint Nicolaasga iets minder bezoekers getrokken dan voorgaande jaren. Voorzitter Peter de Jong van de organiserende Vereniging Van Volksvermaken kon niet anders dan tevreden zijn. ,,De optocht wie prachtich, it nivo hiel heech en der wiene gjin nimmenswurdige problemen.” Een impressie van de 65ste 'eerste donderdag van september'.

Lees meer: Bjusterbaarlik kreatyf

,,Mei gang oer in plankje"

150828 Fiets m der inSINT NICOLAASGA – Met het spektakelstuk 'Fiets 'm er in' belooft de zaterdagmiddag van de Sint Nykster Merke dit jaar een spectaculair onderdeel te worden van het programma van de Sint Nykster Merke. Zes commissieleden van de Vereniging van Volksvermaken (VVV) in Sint Nicolaasga willen de volksspelen een extra impuls geven. ,,We hope dat it droech waar wurdt, want dan jout dit de dielnimmers en publyk in hiel soad wille.”

Lees meer: ,,Mei gang oer in plankje"


Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!