Menu

zoeken

190927 Heidepleats0SINT NICOLAASGA – Geloven is meer dan kerkmuren. Met live-muziek en gezamenlijke maaltijd wordt één keer in de maand op De Heidepleats aan de Heide in Sint Nicolaasga tijdens laagdrempelige evenementen gepraat over geloofsvragen. ,,Yn in ûngedwongen sfeer en sûnder yn streamingen te tinken.”

Willem Boonstra uit Idskenhuizen en Sint Nyksters Elze Atsma, Jan Geuvert en Jântsje Hoogkamp liepen ruim twee jaar geleden met dezelfde gedachten rond. Veel mensen worstelen met vragen en twijfels over zaken als eenzaamheid, liefde, ziekte, politiek en onrust in de wereld. ,,It docht bliken dat it wichtiger is dat der minsken lústerje dan dat immen in antwurd wit. En blykber is de tsjerke foar dizze fragen dochs in hiele drompel”, vertelt Willem Boonstra.

Het idee om op laagdrempelige manier mensen met geloofsvragen met elkaar in contact te brengen, ontstond feitelijk tijdens de Avondvierdaagse van Sint Nicolaasga. Jan Geuvert Hoogkamp en Willem Boonstra kenden elkaar nog niet, maar raakten daar met elkaar in gesprek. ,,Sa ha we besletten om ris in bakje kofje meiïnaor te drinken”, blikt Hoogkamp terug. Zelf heeft hij enige jaren geleden een bijbelstudiegroep opgericht, waar verschillende gelovigen van diverse pluimage bij elkaar kwamen. ,,Sa sjogge jo dat de oerienkomsten grutter binne dan de ferskillen.”

190927 Heidepleats1Eén van de deelnemers aan de bijbelstudiegroep was Elze Atsma. Opgegroeid hervormd, getrouwd met een katholieke man en inmiddels lid van een baptistengemeente. ,,Sa wit ik ek dat de ferskillen eins net sa grut binne. Yn al dy tsjerken stiet it geloof yn Christus sintraal. As jo dat as útgangspunt nimme, dan falle alle ferskillen fuort.” Willem Boonstra knikt instemmend. Hij is opgegroeid in de orthodoxe hoek van de kerk en houdt zich bezig met de Hebreeuwse en Joodse wortels van het christelijk geloof. Inmiddels zit hij, net als Jan Geuvert en Jântsje Hoogkamp, bij een protestantse gemeente. ,,Jo sjogge dochs dat de tsjerken fan âlds wat nei binnen rjochte binne. Wêrom lûke we net wat mear op?”.

Het idee voor het organiseren van laagdrempelige evenementen ontstond al snel. In eerste instantie begon het clubje wat aftastend. ,,Eltsenien is wolkom, mar jo sykje it earst wol yn it eigen netwurk”, vertelt Jântsje Hoogkamp. Het concept met een spreker, live-muziek als omlijsting en gezamenlijke maaltijd als afsluiting sloeg vrijwel direct aan. Tientallen mensen weten hun weg naar De Heidepleats te vinden ,,Sûnder op de trom te slaan kamen der hieltiten mear minsken. En eltsenien is ek wolkom, want dat is it hiele ydee”, vertelt Elze Atsma. Al vrij snel kwam er ook een kinderprogramma. ,,It ferwûndert ús eltse kear hoefolle minsken der binne en hoe ferskaat dy groep is. Jong en âld komt”, stelt Willem Boonstra.

190927 Heidepleats2De bijeenkomsten worden bewust op zondag, richting het einde van de middag, georganiseerd. ,,Wy wolle gjin konkurrint fan de tsjerke wêze. Sterker noch, we binne alle fjouwer tige warber foar ús eigen gemeenten. Us tsjerken juige ús ynisjiatyf ek ta. Se binne sels ek drok dwaande om te fernijen”, meent Jan Geuvert Hoogkamp, ,,De tsjerken ha te kampen mei leechrin, mar dan giet it om de gebouwen. Der binne in hiel soad minsken dy’t harren dêr om útienrinnende redenen net mear thús fiele. Mar geloof is net in set regels, dy’t jo yn in harnas hâlde. Geloof jout freugde en wurket befrijend.”

,,Frijwol elts minsk is wol troch it libben beskadige. Boppedat is it ek in ûnrestige tiid. Werom stiet God al dit lijen ta? Dat binne fragen wer’t minsken yn’e tsjerke net altiten in antwurd op fine”, zegt Boonstra. ,,Ek wy ha net in pasklear antwurd, mar oan dizze byienkomsten merke we dat in lústerjend ear miskien noch wol folle wichtiger is. En jo sjogge ek dat net allinnich jo, mar ek in oar mei deselfde fragen en twifels woarstelt”, stipt Jan Geuvert Hoogkamp aan.

Het viertal staat inmiddels op het punt om meer ruchtbaarheid aan de evenementen te geven. Iedere maand wordt een nieuw thema bedacht en een spreker uitgenodigd. ,,Fan kabaretier oant in predikant mei in bysûnder ferhaal, mar it sprekken moat foaral net te lang wêze. De muzyk jout wat ekstra’s, mar meinammen it meiïnoar iten makket de evenementen bysûnder. Yn ûntspanning ûntstean de beste petearen.”

Op zondag 13 oktober vanaf 16.00 uur wordt er weer een evenement op De Heidepleats (Heide 13, Sint Nicolaasga) georganiseerd. Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten. De toegang is gratis en dat geldt ook voor de maaltijd na afloop.

(Foto's: De Zakenman)

190927 Heidepleats3Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!