Menu

zoeken

190913 Maeykehiem Trijn van der MeulenSINT NICOLAASGA - Maeykehiem in Sint Nicolaasga en Langweer laat het vijftigjarig bestaan niet onopgemerkt voorbij gaan. De feestweek in september 2019 heeft een breed programma, waarbij ook nadrukkelijk de verbinding met Sint Nicolaasga wordt gezocht. ,,It jubileum jout sa’n moaie enerzjy”, vertelt trotse bestuurder Trijn van der Meulen.

Een vergeeld plakboek vertelt het verhaal over het ontstaan van Maeykehiem. Het spitten in de historie was een van de dingen die Trijn van der Meulen deed voor de organisatie van het jubileum. ,,Ik fyn dat tige wichtich, omdat de skiednis foar in grut part it dna fan in organisaasje as Maeykehiem bepaalt.”

Met plezier heeft ze de oude krantenartikelen uit 1963 gelezen. In dat jaar werd het eerste zaadje door drie organisaties, verenigd in de ‘Stichting van het gehandicapte kind in Friesland’, gelegd. Idee was om een vakantiehuis in Sint Nicolaasga te realiseren. Een leuke tijd voor het gehandicapte kind en de ouders konden op die manier even van de zorg worden ontlast. Met een tiendaagse actie werd een half miljoen gulden opgehaald om met de bouw te kunnen beginnen. Het duurde desondanks nog zes jaar voordat de eerste cliënten werden ontvangen.

190913 Maeykehiem historische afbeelding,,Wat ik yn de skiednis werom sjoch, is dat it altiten lestich west hat om in lytse organisaasje rinnende te krijen en te hâlden. Maeykehiem hat djippe dalen kend, mar hieltiten wer binne der minsken dy’t de skouders der ûnder sette wolle”, concludeert Van der Meulen als ze de laatste pagina van het plakboek omslaat. ,,We dogge it mei syn allen en de kliïnt hat dat ek nedich.”

Maeykehiem kreeg na de opening in 1969 al snel het profiel voor permanente bewoning door cliënten. ,,Der is in enorm soad wurk fersetten om Maeykehiem yn it nije rezjim te krijen. Ik ha my sels fertelle litten dat de earste bestjoerder Jan Hakbijl spesjaal nei Den Haach riden is, om it sa goed mooglik foar de kliïnten te regeljen. Al mei al wie der in soad lef en trochsettingsfermogen nedich. Mei de stipe fan meiwurkers, frijwilligers en minsken út de doarp binne de útdagings yn ’e eagen sjoen. En, sa docht no fiiftich jier letter bliken, dat is it fjochtsjen wurdich west.”

190913 Maeykehiem historische fotoHet terrein aan de Bouwen groeide langzaam uit tot het complex dat het nu is. Dat begon met het gedeelte dat nu de functie van hoofdgebouw heeft. Maeykehiem had zelfs enige tijd een zusterflat. ,,Oer de stiekeme besites kinne de jongens út Sint Nyk fan dy generaasje noch de moaiste ferhalen fertelle”, zegt Van der Meulen met een lach op het gezicht. Later werd de flat afgebroken.. De laatste uitbreiding was zo’n tien jaar geleden aan de ander kant van de Bouwen.

Huidige situatie
Zo’n 130 tot 135 cliënten wonen op dit moment in Sint Nyk en de nabije omgeving. Bovendien zijn er zo’n 25, die ergens anders een plek hebben maar wel gebruik maken van de dagbesteding of de ambulante zorg. Met onder andere Inducent op het Sint Nykster industrieterrein wordt ook arbeidsmatige dagbesteding aangeboden. ,,Dy lokaasje is krekt lyn ferbouwd. Mei de oanpassings foldocht alles wer oan de feiligheidsnoarmen en is it in nofliker plak om te wurkjen.” Bij Maeykes Bibliotheek aan de Rengersstraat verzorgen de cliënten de boekenuitleen. Op die plek is nog een werkplaats voor drukwerk en worden cadeaus en woondecoraties gemaakt. Ook bij de Bolder en de Drifter wordt dagbesteding aangeboden.

Bijzonder is de recente samenwerking met MindUp. De cliënten van deze organisatie hebben een afstand tot de arbeidsmarkt en passen goed in de veilige omgeving van Maeykehiem. Zij verzorgen het groenonderhoud en exploiteren de biologische tuin, met de groente- en fruitverkoop op Maeykehiem.

190913 Maeykehiem historische foto 1992Het zwembad en de sportzaal op het terrein worden extern geëxploiteerd, maar zijn eigendom van de organisatie. ,,Neist it swimmen, terapeutysk en rekreatyf, wurdt it bad yntensyf brûkt troch swimskoallen. It is altiten prachtich as moarns krekt foar skoaltiid it terrein fol mei auto’s stiet. Leitsjende bern ha diploma’s yn de hân, dêr efteroan rinne grutske âlders en pakes en beppes mei blommen.”

Trijn van der Meulen stipt veel positieve zaken aan. Maeykehiem heeft echter recentelijk een moeilijke tijd achter de rug en er was, terecht, veel zorg over de toekomst. Vele bestuurlijke wisselingen en aangescherpte regelgeving lagen aan de zwarte bladzijde ten grondslag. ,,In soad stie de lêste tiid yn it ramt fan it wer op de rit krijen fan de organisaasje. Dêr binne we noch altiten mei dwaande, mar we meie en moatte ek foarútsjen. Fernijing mar ek ferbining moat sintraal stean. Ferbining mei de meiwurkers, ferbining mei de frijwilligers en ferbining mei it doarp.”

Feestweek
,,It jubileum moat in feest wurde dat wy mei ús allen fiere.” In de aanloop naar het vijftigjarig bestaan stond er een wensboom in Maeykehiem en inmiddels zijn veel wensen van de cliënten in vervulling gebracht. Een luchtballonvaart, een rit in een ambulance met loeiende sirenes, contact met dolfijnen, meelopen met de brandweer, een les in een lesauto. ,,It hat moaie, yntieme en emosjonele mominten foar kliïnten, âlders en ferwanten oplevere. Soks moatte we eins op ien of wize struktureel yn de organisaasje hâlde. Fansels net yn de foarm in winskbeam, dat kinne jo eins mar ien kear dwaan, mar we moatte dit net by dizze iene kear litte.”

Het programma van de feestweek van 18 tot 22 september 2019 biedt een keur aan activiteiten voor cliënten, familie, medewerkers en andere betrokkenen. Met onder andere een reünie, een feest voor medewerkers, een foto-expositie en een braderie voor alle belangstellenden. De week wordt afgesloten met een kerkdienst en optredens van De Kast en Elske DeWall. Alles wordt financieel mogelijk gemaakt door fondsen, sponsoren en opbrengsten van kaartverkoop. Cliënten hebben, om portokosten te besparen, veel van de uitnodigingen rondgebracht. ,,Sa hoege we net regulier soarchjild oan te sprekken. Dizze belutsenheid makket my hiel grutsk. Litte we der mei syn allen sa in moai feest fan meitsje.”

De achtergrondverhalen ter ere van het jubileum van Maeykehiem worden beschikbaar gesteld door Nota Smederij, Jumbo Altenburg, Autobedrijf Theo de Winter en R.S. Jonkman Administratiekantoor.

190913 Logo 50 jaar Maeykehiem

 



Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!