Menu

zoeken

180118 Maeykehiem vlagSINT NICOLAASGA - Bij zorginstelling Maeykehiem in Sint Nicolaasga kwam het coronavirus heel dichtbij. Een bewoonster van de woongroep uit Langweer werd eind maart ziek en kwam te overlijden. De hele groep moest vervolgens in isolatie. Op 17 april werd de maatregel opgeheven. ,,Wy hawwe sûnt dy tiid gjin nije besmettings hân. Net ûnder it personiel of bewenners. Gelokkich mar”, zegt bestuurder Trijn van der Meulen.

De maatregelen maakten een diepe indruk op de bewoners, hun ouders en verzorgers en het personeel van Maeykehiem. Voor veel van hen was de versoepeling van de maatregelen op 20 mei een emotioneel moment. ,,Der mocht wer besite kommen. Bewenners hawwe moannenlang allinne it personiel sjoen. It wie in emosjoneel wersjen mei har âlders. Der is wol in trientsje fourt feit.”

Volgens Van der Meulen was versoepeling hard nodig. ,,Op in stuit moat de kwaliteit fan libben swierder wegen gean as de maatregels. Altyd op slot bliuwe is net de oplossing.” De versoepeling gaat stap voor stap. De cliënten van Maeykehiem mogen sinds 5 juni weer bij hun ouders en verzorgers logeren.

De deuren voor het kantoorpersoneel van Maeykehiem blijven nog wel zoveel mogelijk gesloten. Zij werken tot 1 september zoveel mogelijk thuis. ,,Op kantoar wurkje is noflik, mar hiel konfrontearjend. De kliïnten stowe op dy ôf om dy te oankrûpe. It kin gewoan echt net. Stel dy foar dat ik it firus by my draach? Dat wol ik net ferspriede. Hielendal as soarchynstelling moatsto it goeie foarbyld jaan.”

Op de groep van de overleden bewoonster in Langweer gaat het nu goed. De cliënten zijn volgens Van der Meulen rustig. De medewerkers hebben extra steun gekregen. Degenen die er behoefte aan hadden, konden extra gesprekken krijgen. ,,Ik bin grutsk op de groep en de meiwurkers. Dit virus hat san ympact op elknien. We moatte in manier sykje om hjirmei yn’e takomst om te gean, want de wrâld is enoarm feroare.”

Lees ook: Cliënt Maeykehiem heeft corona

(Foto: De Zakenman)Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!