Menu

190502 Nieuwe showroom vanveen1aSINT NICOLAASGA – Met de opening van een showroom zet Tegelzetbedrijf & Tegelhandel Van Veen een nieuwe stap. De komst van sanitair als specialisatie betekent een verbreding van de markt voor het Sint Nykster familiebedrijf. ,,As minsken hjir komme foar tegels, mar op in oar plak foar sanitair wêze moatte, rinne jo de kans dat de klant fuort is. By ús kinst no foar in komplete badkeamer, fan sloop oant ôfwurking terjochte.”

Een badkamer koop je niet via internet. Je moet het zien en voelen. De showroom is voor familiebedrijf Van Veen een nieuw uithangbord. Als franchise van de landelijke badkamerformule Baden+ wordt in Sint Nyk sinds september getoond wat er mogelijk is. ,,Jo moatte fiele hokker straal der út in dûskraan komt of wat it effekt fan flierferwarming is”, legt Femke van Veen uit. Zij neemt de showroom grotendeels onder haar hoede. Met de wensen van de klant slaat ze vervolgens aan het tekenen. ,,Yn in 3D-programma meitsje wy in ûntwerp en kinne we mei in 360 graden filmpke en in virtual reality bril sjen litte wat it resultaat yn de badkeamer fan de klant wurdt.”

,,Alle tegels binne foarsjoen fan in QR-code. As de klant in bepaalde tegel moai fynt, scanne wy dy en kinne we lyk sjen litte hoe dy der thús by de klant út komt te sjen. Fuortendaliks wurdt der ek in blauprint makke foar ús fakminsken. Mei dy plattegrûn wurdt gelyk rûs foarkommen. Sa krije de minsken de kwaliteit dy’t se ferwachtsje en binne wy as bedriuw betrouber”, vertelt Rommert van Os. Twee jaar geleden trad hij samen met zijn broer Johannes in het bedrijf. Allebei hebben ze een relatie met een dochter van eigenaren Rein en Wilma van Veen. ,,Fan âldsher binne we in tegelsetbedriuw, mar it sanitair komt der hieltiten mear by. Sa kinne we in stikje tafoegde wearde jaan”, legt Johannes van Os uit. Femke van Veen haakt er op in. ,,We ha ek in moaie webside krigen. Dy spielet in wichtige rol. Minsken kinne dêr net allinnich online in ôfspraak yn planne, mar ek alfest in 3D skets fan ‘e badkeamer meitsje. Dy wurkje we hjir oant yn detail út.”

Van Veen is in ruim dertig jaar uitgegroeid tot zo’n twintig medewerkers en is daarmee één van de grootste tegelbedrijven in Friesland. ,,Wy binne de krisis goed troch kaam. We kinne no ynfestearre en dermei ús merke ferbreedzje. Dat jout ek sekerheid oan ús personiel. It binne stik foar stik fakminsken, dy’t we ôfwekseljend wurk biede en útdaagje mei de nijste ûntwikkelings”, stelt Rommert van Os.

190502 Nieuwe showroom vanveen2De oorsprong van het bedrijf ligt aan de Groenendal in Sint Nyk. Op 1 april 1987 begon tegelzetter Rein van Veen, ondersteund door zijn vrouw Wilma, voor zichzelf. ,,Alles fanút in rychjeswenning mei in hokje van ien by twa en in heal”, blikt Rein van Veen terug. De werkzaamheden groeiden, bovendien kwam er een grote vraag naar de handel in tegels. ,,We groeiden út ús jaske. Dat koe fansels net mear op it âlde plak. Dêrom binne we op 1 april 1994 nei de Industrieweg kaam.” Het idee om een nieuwe showroom te realiseren, met meer dan alleen tegels, broeide bij Van Veen al voor de crisis. ,,We ha ridlik wat wurk hân, mar it wie in ûnwisse tiid. Boubedriuwen foelen om, ek grutte opdrachtjouwers van ús.”

De werkzaamheden zijn steeds breder geworden. Door de jaren heen zijn er prachtige werken de revue gepasseerd. Luxe tegelwerk bij 24 appartementen in het gewilde Kraanbolwerk in de binnenstad van Zwolle en recentelijk is het casino in Leeuwarden aan de eregalerij toegevoegd. ,,Sels ha ik tegels lein yn túzenen wennings yn Almere, mar in prachtprojekt wie ek it Woudagemaal. De âlde tegels ha we loshelle. In soart fan papiermasjé is doe op de wannen kaam en dat nimt it sâlt op. Dêrnei ha we de âlde tegels, ek de stikkene, wêr op lyk deselde wize werom setten.” Johannes van Os weet zich de klus ook nog te herinneren. Hij ziet het project als een pareltje in de portefeuille van een onderneming, die zich nog steeds aan het ontwikkelen is. ,,As bedriuw binne we ús hieltiten mear op partikulier wurk, projektbou, utiliteitswurk en sels renovaasjes rjochtsjen gien.”

190502 Nieuwe showroom vanveenDe tegelzetters beheersen inmiddels ook het vak van timmerman en stucadoor. ,,Mei it doel om badkeamers van A oant Z ôf te leverjen. Minsken wolle ûntsoarge wurde. Wy kinne dêr foar soargje”, aldus Johannes van Os. Het plan voor een nieuwe showroom is uit de ijskast gekomen. ,,No ha we ek de kans om sjen te litten wat de nijste trends binne. Nim bygelyks de tegels fan grut formaat. It giet om tegels fan 1 by 2,5 meter. Hoe grutter de tegel, hoe mear wurk. Júste kunde en ark is nedich om dit op in goeie wize oan te bringen. Net eltse tegelsetter kin en wol dat, mar by ús binne dy moochlikheden wol. En, ik moat it ôfklopje, der is oant no ta noch net ien sneuvele.” Femke van Veen knikt. ,,Ek de tegels mei houtlook binne yn opkomst. Dêr binne sels ‘betontegels’ mei sa’n flinderstruktuer. It giet hieltiten fjierder en dat is ek leuk.”

Met de showroom heeft Van Veen de mogelijkheid om de nieuwste ontwikkelingen te tonen. Samen met Ronald Hagen en Johannes de Boer is de nieuwe indeling bepaald. Als laatste zijn de kantoorruimtes, het zenuwcentrum van het bedrijf, aangepakt. ,,We sitte fansels op in prachtplak, mar it moat wol toane en dat docht it no. We binne hjir supergrutsk op”, lacht Rein van Veen.

Op zaterdag 11 mei wordt de showroom van Van Veen aan de Industrieweg 9 met een open dag feestelijk in gebruik genomen. Van 10.00 tot 16.00 uur zijn er verschillende demonstraties van onder andere Sunshower en Geberit (douche-wc’s). Voor de kinderen zijn er verschillende activiteiten. Uiteraard wordt er gezorgd voor een hapje, drankje en een leuke attentie (zolang de voorraad strekt).

(Foto's: De Zakenman)Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!