Menu

190208 Wilma Haverkamp Mondzorg Sint NicolaasgaSINT NICOLAASGA – Een bezoek aan de mondhygiënist vindt vaak pas plaats na een verwijzing van de tandarts. Een gemiste kans, vindt Sint Nykster Wilma Haverkamp. Als mondhygiëniste is zij een eigen praktijk aan huis begonnen. Haverkamp hoopt dat de bewustwording rond preventieve mondbehandeling groeit. ,,Toskfleis is in spegel fan de algehiele sûnens.”

Met de aankoop van een nieuwe woning aan De Rijlst ontstond voor Wilma Haverkamp een mogelijkheid om een droom te verwezenlijken. In de woning is namelijk volop ruimte voor een eigen praktijkruimte. ,,Ik kom fansels út in ûndernimmersfamylje. Ik wurkje op dit stuit noch by in oare praktyken yn Snits. Dat jout my de kans om sels it bedriuw oan hûs op te bouwen. We ha de kaai fan de wenning yn desimber 2017 krigen. We ha it measte sels dien, mei help fan bútenôf. Boppedat is it fansels in grut foardiel dat heit boukundich adviseur is.”

De jonge onderneemster is eind oktober officieel begonnen met Mondzorg Sint Nyk, de eerste mondhygiënst in het dorp. Eind 2015 rondde ze de studie mondzorgkunde succesvol af. Vervolgens werkte ze als freelancer bij verschillende praktijken en bij de kaakchirurg. ,,Ik ha in soad leard en ha ek sjoen wat better kin. Boppedat kin ik as eigen baas myn aai as perfektionist better kwyt. Wat ik ek meinammen sjoen ha is minsken it noflik fine om troch deselfde persoan behannele te wurden”, motiveert Haverkamp.

De mondhygiëniste heeft goede contacten met tandartsen in de omgeving en hoopt dat er in de toekomst meer naar haar wordt doorverwezen. ,,Wat in soad minsken net witte is dat se ek út harren sels komme kinne. Dat bart noch te min. Sterker noch, in soad minsken ha no gjin lêst, mar dat hoecht net te betsjutten dat der neat oan de hân is.” Bloedend tandvlees is een voorbeeld. ,,Dat kin tsjutte op in ûntstekking, oant sels it ferlies fan it gebit ta. Medisinen, groanyske syktes, smoke en stress kinne in oarsaak wêze. De relaasje tusken in sûn gebit en de algehiele sûnens is folle wichtiger dan in soad minsken witte. Sa stiet bygelyks fêst dat der in ferbân is tusken toskfleisproblemen en hert- en iersyktes.”

,,As ik myn wurk goed doch, hoeft de toskedokter allinnich mar te kontrolearjen.” Een bezoek aan de mondhygiënist wordt bij de meeste verzekeraars vanuit een aanvullend tandpakket vergoed. Voor kinderen tot achttien jaar zit het zelfs in de basisverzekering. ,,Foarkommen is better as genêze. Yn ‘t ferline wie it normaal dat jo op hegere leeftiid in kuenstgebit krigen. Mei goeie poetsfeardigens kinne jo wol hûndert jier wurde mei jo eigen gebit. Gotsjes yn de tosken komme der fansels net samar. Ik ha ek in poetsknuffel, sadat de bern op ‘boartsjendewei’ wenne kinne oan in besite of behanneling.”

,,It moaiste oan myn wurk is de stipe oan pasjinten, dat yn it behâld fan it gebit resultearret. De tosken binne fansels hiel bepalend foar de útstrieling en it oansjen fan in persoan.” Op dit moment houdt Haverkamp een dag in de week praktijk. De andere dagen werkt ze nog in Sneek. De bedoeling is de behandelingen aan huis naar drie tot vier dagen per week uit te breiden. ,,It baltsje begjint no te roljen.” De Sint Nykster is wel van plan om in ieder geval een dag per week ergens anders aan de slag te zijn. ,,Ek om mei kollega’s oer it fak te sparren. Der feroaret sa’n soad oan materialen, metodes, protokollen en it mjitten fan toskfleis. Us fak bliuwt ynnovearjen. It is dan in must om mei inoar kennis te dielen.”

Meer informatie op: www.mondzorgsintnyk.nl Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!