Menu

180323 Liesbeth de Wolff De Wolff WerktSINT NICOLAASGA – Uitzend-, payroll- en detacheringsbureau De Wolff Werkt houdt sinds 1 maart kantoor in Sint Nicolaasga. Liesbeth de Wolff (29) uit Langweer heeft, na enige tijd vanuit de serre van haar woning te hebben gewerkt, nu onderdak gevonden bij Bouwbedrijf De Lange aan de Bovenkruier. ,,Mei dit plak kin ik groeie, mar net mei it doel om in nije Randstad te wurden. Júst troch lyts, lokaal en belutsen te wêzen, kin ik my ûnderskiede.”

Met een schaarste aan goede werknemers en een groot aantal vacatures in de bouw, techniek, logistiek, maar ook voor kantoorfuncties, zijn het hectische tijden. Liesbeth de Wolff voelt zich helemaal in haar element om juist nu de juiste mensen aan de juiste baan te koppelen. ,,Wurk is tige wichtich yn it libben. Yn de útstjoerwrâld soargje jo as intercedent foar de breawinning. It is hiel moai as jo dan minsken oan in passende baan keppelje kinne”, motiveert Liesbeth de Wolff.

De geboren Tjerkgaaster begon als junior intercedent bij uitzendbureau Creyfs, dat later opging in Unique. Ze vond haar draai in het bemiddelen tussen mensen die werk zoeken en bedrijven met vacatures. De Wolff schopte het tot vestigingsmanager in Kampen, maar droomde er altijd van om voor zichzelf te beginnen. ,,Yn in grutte organisaasje fiele jo dochs minder bining.” Na haar zwangerschap werkte ze nog enige tijd bij Unique, maar besloot al snel om toch de sprong te wagen. ,,Ik bin in goeie harmony fertrokken. Sterker noch, ik wurkje no sels mei Unique gear.”

Haar eigen onderneming runde De Wolff vanaf april 2017 vanuit huis. Met een laptop en een bureau in de serre van haar woning in Langweer. ,,Eins foar it hiele mkb yn Fryslân.” Het werd steeds drukker. ,,Ik wol graach hiel leechdrimpelich wêze. De minsken komme foar Liesbeth en ik wol ek dat de doar op freeds iepen stiet foar wurknimmers dy’t in bierke helje wolle. It waard hieltyd drokker. De oerebriefkes waarden sels op snein by my brocht. Foar my it signaal om te sjen nei in oar plak sadat privé en wurk wat mear skieden wurde.”

180323 Liesbeth de Wolff De Wolff Werkt computerLiesbeth de Wolff vond onderdak bij Bouwbedrijf De Lange, waar nog kantoorruimte leeg stond. ,,In prachtplak ek omdat der noch gjin útstjoerbureau yn Sint Nyk sit.” Vanuit haar nieuwe stek heeft ze inmiddels zo’n veertig mensen aan werk geholpen en daarmee vacatures van bedrijven in onder andere Sint Nyk, Joure, Heerenveen, Drachten, Leeuwarden, de kleine dorpen, maar ook in de Noordoostpolder ingevuld. Ze doet dat met haar eigen stijl. Nuchter, daadkrachtig, fanatiek en betrokken. ,,It draait om de minsken. As in jonge sjaufeur in baan siket, dan freegje ik earst wat him it allermoaiste liket. Dat is miskien net altiten helber, maar dêr gean ik wol foar.”

Voor veel mensen weet De Wolff een geschikte baan te vinden. De tendens is op dit moment dat er veel bedrijven bij uitzendbureaus aankloppen met vacatures. ,,Dan wurket it oarsom. Ut de grutte bak mei wurksikers sykje ik dan in goeie kandidaat. Mar ek keppelje ik bedriuwen oan minsken dy’t ik via via, bygelyks út myn kunde, kin.” Veel verloopt via internet. De tijd van vacatures achter een winkelruit is volgens De Wolff wel voorbij. ,,Dêrom is dit kantoar yn Sint Nyk in daalders plakje. Dêr is romte om te groeien as ik dat wol.”

Niet alleen bij het invullen van vacatures speelt De Wolff een sleutelrol. ,,Bedriuwen ha ek belang by immen dy’t mei tinke wol oer it hr-belied. It kostet gewoan in soad tiid om goeie minsken te finen. Yn in soad gefallen kin ek payroll hie nijsgjirrich wêze. Boppedat binne ûndernimmers faaks net bekind met wet- en regeljouwing. Sa binne der subsydzjes foar bedriuwen dy’t âlde wurknimmers oannimme. Besykje soks mar ris yn alle drokte fan de dei by te hâlden.”

Met name voor de traditionele ambachtsfuncties zijn er veel vacatures. De Wolff denkt dat dat voorlopig wel zo blijft. ,,Jo sjogge no wol dat der ynisjativen naam wurde om de opliedings wer oantreklik te meitsjen. Mar feit is wol dat as jo ea in hammer fêsthâlden ha, jo moarn wer timmerman wurde kinne. Wat my oanbelanget komme de âlde lts en mts wer wêrom. We ha dizze fakminsken hurd nedich.” Ook werkzoekende vijftigplussers heeft De Wolff aan een baan geholpen. ,,Se binne loyaal, belutsen, ha in soad fakkennis en ûnderfining. Se wolle withoe graach oan it wurk.”

De Wolff Werkt probeert nu om de diensten – payroll, uitzend/detacheren, werving en selectie - lokaal onder de aandacht te brengen. ,,Minsken dy’t wurk sykje, mar ek bedriuwen dy’t wurk ha, kinne hjir altiten binnenkomme foar in bakje kofje.”

Meer informatie kunt u vinden op www.dewolffwerkt.nl 

(Foto's: De Zakenman)Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!