Menu

zoeken

langweer5 1LANGWEER – De 75ste editie van het SKS-skûtsjesilen wordt dit jaar vanwege het coronavirus beperkt tot één jubileumweekend. De strijd om SKS jubileumbokaal vindt op 12 en 13 september in Langweer plaats. SKS-Schipper Harmen Brouwer zou dit seizoen voor de eerste keer voor Langweer uitkomen. De uitbraak van het coronavirus stelt zijn debuut even uit. Je hebt ermee te dealen, vindt Brouwer. ,,Yn it begin baalde ik dêr wol fan, mar ik moat realistysk wêze. It cliché is wier: sûnens is hiel belangryk. Dit skûtsjesilen is dan ek mar bysaak, mar dan wol de belangrykste bysaak fan it libben.”

De Jonge Jan, het nieuwe schip van Langweer, lag maandenlang ongebruikt in de haven. Brouwer heeft afgelopen week voor het eerst met de bemanning gezeild. Een topervaring voor schipper en crew. Brouwer had het schip alleen met de test in oktober even onder zich gevoeld. De bemanning zette voor het eerst voet aan boord. ,,It wie hiel moai. It wie in kwestje fan boartsjen mei it skip en it gefoel waard hieltyd better. Wy hawwe in hartstikke moaie basis om op fierder te bordueren. It wie de eufory datsto it wetter wer op kinst. Mar dit skip hat wier potinsje. Hjir moatte wy yn leauwe. Dêr kinne wy súkses mei ha.”

De Jonge Jan heeft een kleine facelift ondergaan. Om het skûtsje uit 1911 klaar te stomen voor de krachtmeting op de Friese wateren moesten er een nieuwe mast, nieuw tuigage en andere zwaarden op. ,,De ôfrûne moannen wiene de bemanning en ik dwaande om it skip foar it seizoen klear te krijen. Dat wie de earste tarieding. Yn maart soene wy as team oan de slach, mar dat gie net troch. Alles lei stil.”

,,As hja foarige wike sein hiene dat it skûtsjesilen troch gean soe, dan wiene wy der fol foar gien. Gjin probleem. De bemanning is betûft genôch. Dat hiene wy mei syn allen wol foarinoar brocht. Wy moatte no nije doelen stelle en de útdaging oangean. Ik wol graach sile.” Het trainingsschema ligt voor de komende drie maanden klaar. Het team werkt naar het jubileumweekend medio september toe. In totaal komt de ploeg zestien tot twintig keer bij elkaar. ,,Ik sjoch it as in heal jier eks tra trening op it simmerskoft fan 2021. Wy wolle yn it jubileumwykein pieke.”

Brouwer heeft op eigen initiatief verschillende voorzorgsmaatregelen voor het verblijf aan boord genomen. ,,As wy op it skûtsje binn, meie wy binnen de oardel meter fan elkoar wêze. Ik ha in list makke mei alle nammen fan de bemanning mei dêrop in soarte fan sûnensferklearring. Oan board is in digitale infrareadthermometer. Dan kinne wy kontrolearje op koarts. Oan board is in dokumint mei dat wy ús bewust fan de risico’s binne. Ek is der desynfeksjemiddel. As hja ús kontroleare, dan hawwe wy in ferhaal. Wy hawwe as sporters in foarbyldfunksje. Dêr kinst net foarsichtich genôch mei omgean.”LEMMER 1

Harmen Brouwer hoopt dat zijn tweelingbroer Sietse Brouwer concurrent van hem is. De schipper van Heerenveen zeilt steevast in het linkerrijtje. ,,As Hearrenfean in konkurrint wurdt, dan bin ik hiel bliid. Lykas De Lemmer en Grou. Dan dogge wy it goed. Dat is no noch mar de fraach. Brouwer heeft een duidelijk doel voor ogen: varen naar het podium en niet teveel naar buitenstaanders luisteren. ,,Dêr komt as skipper in soad op dy of. Elkenien fynt oaral wat fan. Ik bin fan alle sosiale media ôfgongen. Ik fyn it wol bêst. Ik doch it op myn manier, mar ik wol ek graach fan de bemanning leare. Wy dogge it mei syn allen. En wy geane seker foar de winst. Asto dat net dochst, dan kinst better thús bliuwe.”

(Foto's: De Zakenman/ThomasVaer Fotografie)Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!