Menu

zoeken

LEMMER 2SINT NICOLAASGA - Rinus de Jong uit Sint Nicolaasga is binnenvaartschipper en staat zomers aan het roer van het skûtsje Oeral Thús uit Joure. Totdat corona roet in het eten gooide. ,,Wy soene it skip optuge doe de corona om 'e hoeke sjen kaam. Doe waard alles ôfblaasd en mocht der hielendal neat mear syld wurde."

De Jong kijkt nuchter naar de gebeurtenissen. Dat zijn derde seizoen als schipper in het water valt, daar komt hij wel overheen. ,,Der binnen mear dingen op'e wrald as skûtsjesilen. Wy kinne der wol in hiel drama fan meitsje, en it is ek sneu yn in jubileumjier, mar ja, it libben giet troch.”

Rinus de Jong werkt in tijden van corona een week langer door. ,,Der moat wol jild yn it laadsje komme." De schipper zag de afgelasting van het SKS-skutsjesilen niet aankomen. Voor een binnenvaartschipper gaat het werk gewoon door, zegt hij. ,,Sa lang wy oan board binne, fernimst der hielendal neat fan. Do krigest it wol mei op it nijs, mar wy hoege hjir net mei in mûlkapke op te wurkjen." De maatregelen vindt De Jong wel prima. ,,Wy ha dêr net foar leard. Ik wit net welke maatregels goed of fout binne. Wy hawwe ús mar oan de rigels te hâlden. Asto dat net dochst, kinsto op in flinke boete rekkenje." 

De laatste keer dat skûtsjebemanning en schipper elkaar in levende lijve hebben gezien, was in maart. Vlak voor de eerste persconferentie van minister-president Mark Rutte hadden ze elkaar nog ontmoet. Door de geplande gezellige avond kon vervolgens een streep. Daarna gingen ook de trainingen niet meer door. ,,Wy wiene klear om los te gean en yn ien kear mochten wy hielendal neat mear. Je binne de hiele winter mei it skip dwaande, mei fernijingen, dingen regelje. Je ha dêr nocht oan en dan kinst neat. Dat wie en is noch hieltiten hiel apart."

De schipper vindt de regels verwarrend. Contactsporten zoals het zeilen zijn toegestaan. ,Mar as wy dêrnei in potsje bier drinke wolle, dan moatte wy wol wer âfstân hâlde." De Jong vindt dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. ,,Ast snotterich en kucheljend oan board komst, dan binne je in bytsje dom dwaande. It kin gewoan net. Se moatte sels tinke: ik bin net fit, dus ik bliuw thús."ThomasVaer SKS 2019 Woudsend 20190805 0095

De Oeral Thús heeft een nieuwe giek, gaffel en fok. Verder is er niet veel veranderd. De problemen met de hoogte van de mast zijn opgelost, zover deze opgelost kunnen worden. ,,Mei de nije gaffel krije wy noch in bytsje mear romte." De voorgaande jaren eindigde het Jouster skûtsje iedere keer in de middenmoot. ,,It moat in tikkeltsje better. Ik hoopje dat wy mei dy lytse oanpassings mear romte ha en dat it syljen makliker wurdt." Drie bemanningsleden vertrokken de afgelopen winter. Daarvoor heeft De Jong vier nieuwe crewleden teruggekregen.

De Jong kijkt met gemengde gevoelens uit naar het jubileumweekend. ,,Jo leve nei dy twa wiken yn de simmer ta, net nei dat wykein yn september. Dat is net de ynstek fan it skûtsjesilen. Wy moatte ús oanpasse. It is net oars. Wy moatte mei elkoar rekkening hâlde. In grut feest is net mooglik, mar wat se wol dwaan geane, ik ha gjin idee. De SKS hat in grutte ferantwurdlikens. As skippers kinne wy wol roppe dat wy twa wiken sile wolle, mar de SKS wol it ek goed organisearje."

De Oeral Thús wordt op 18 juli opgetuigd. Het zal het eerste moment worden dat de hele ploeg weer bij elkaar komt. Na de bouwvak starten de trainingen voor de wedstrijden in het jubileumweekend. De Jong durft geen uitspraken over zijn kansen te doen. ,,De bruorren Brouwer binne al folop oant trainen, ha ik heard. Fan oare skippers begreep ik dat se allinnich it wykein foar de tiid noch even oan board stappe. Ik ha werklik gjin idee fan wat ús kânsen binne. Ik ben er net echt mei dwaande. It is moai dat it jubileumwykein der is. En as wy silen gean, dan stiet alles wer op skerp. Mar om dêr nou in hiele lange foarberieding fan te meitsjen, fyn ik wat sûnde fan de tiid."

(Foto's: De Zakenman/Thomasvaer Fotografie)Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!