Menu

181107 Oude De ZakenmanSINT NICOLAASGA – Dorpsblad De Zakenman stopt in principe aan het einde van het jaar met verschijnen. Door tanende advertentie-inkomsten blijkt het niet meer mogelijk om de lokale krant overeind te houden. Toch wordt een poging ondernomen om het unieke medium niet verloren te laten gaan. ,,Dêr ha we de stipe fan alle doarpen by nedich. It is wier ien minút fan tolven.”

Persbureau Noordoost, dat al meer dan dertig jaar het grote artikel op de voorpagina schrijft, is achter de schermen bezig met een plan om de exploitatie van de krant ter hand te nemen. ,,It is in hiele smelle basis, mar it moat kinne. Boppe alles stiet dat wy it tige skande fine as De Zakenman ferlern gean soe. Wat ien kear fuort is, komt net wer werom”, legt oud-Sint Nykster Alex de Haan uit. Hij is redactielid van het eerste uur. Persbureau Noordoost is ook nauw betrokken bij de lokale nieuwssite DeSintNykster.nl, waar alle dagelijkse nieuws en achtergronden over het werkgebied worden gepubliceerd.

Samen met Harry Nota en Robert Jonkman van Stichting Dorpsblad De Zakenman is de afgelopen tijd overleg gevoerd over de wijze waarop De Zakenman behouden kan blijven. ,,We moatte earlik wêze. Der moat hiel wat wetter troch de Ald Feart streame wol it slagje. Dochs binne we der fan oertsjûge dat de minsken de wearde fan de unyke doarpskrante sjogge”, vertelt redacteur Martin de Vries.

De komende tijd wordt vol ingezet op een actie om nieuwe ‘Vrienden van De Zakenman en DeSintNykster.nl’ te werven. Sinds 2016 bestaat op deze manier al de mogelijkheid om met een geldelijke bijdrage de beide unieke nieuwsmedia te ondersteunen. Zonder groot campagne te voeren ziet een groeiende club mensen het belang ervan in. Voor een relatief beperkte bijdrage staat deze groep in de eregalerij van DeSintNykster.nl. ,,We hoopje der eins fjouwerhûndert freonen by te krijen”, spreekt Harry Nota zijn ambitie uit.

De huidige groep donateurs van De Zakenman wordt naar de Vriendengroep overgeheveld. Zij worden ook gevraagd om hun bijdrage, die als sinds de jaren negentig op 15 gulden – 7,50 euro – per jaar staat, te verhogen naar 25 euro per jaar. ,,It stiet hja frij om dêr yn mei te gean, eltse stipe is fansels wichtich. Ferheging is hurd nedich.” Ook wordt met een Club van Honderd gezocht naar Vrienden, die met een groter bedrag een structurele bijdrage willen leveren.

De millimeterprijs van advertenties wordt in de nieuwe situatie verhoogd. Reden is dat de kosten van De Zakenman jaarlijks stijgen. De papierprijs stijgt het komende jaar fors. Daarnaast zijn zowel De Zakenman als DeSintNykster.nl naarstig op zoek naar nieuwe adverteerders. Komt er weinig respons op de acties, dan is duidelijk dat er onvoldoende draagvlak is voor het behoud van De Zakenman. ,,Wy ha der fertrouwen yn dat de minsken de skouders der ûnder sette wolle”, blikt Martin de Vries vooruit.

De komende tijd zullen vrijwilligers langs de deuren om donateurs te werven. Belangstellenden kunnen zich ook via het speciale formulier op DeSintNykster.nl alvast aanmelden.

Meld je aan als Vriend op www.desintnykster.nl/word-vriend-van 

Meer informatie over adverteren op www.desintnykster.nl/adverteren Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!