Menu

zoeken

01062021 brug spannenburgSPANNENBURG - Eind vorig jaar heeft Rijkswaterstaat bericht  dat medio 2021 er meer duidelijkheid zou komen over de voorkeursoplossing voor de Friese bruggen Spannenburg, Oude Schouw en Uitwellingerga. Er was meer tijd nodig voor een nadere analyse naar de koppelkansen in het projectgebied, maar ook om de ontwerpen te optimaliseren, bijbehorende kosten te onderzoeken en in overleg te gaan met de partners (Provincie Fryslân en gemeenten).

Rijkswaterstaat heeft in een eerder stadium drie alternatieven voor de vervanging van de oeververbinding gepresenteerd: een beweegbare brug van 7,40 meter hoog, een beweegbare brug van 9,10 meter hoog en een aquaduct. Daarnaast is aangegeven welke zoekgebieden er wordt onderzocht voor een nieuwe oeververbinding. Inmiddels is voor de alternatieven beweegbare bruggen van 7,40 en 9.10 hoog en een aquaduct een of meerdere locaties voorgesteld waar volgens het onderzoek een nieuwe oeververbinding het beste kan worden gerealiseerd. Van deze locaties zijn conceptschetsen opgesteld, zijn omgevingseffecten (bijv. natuur, archeologie, kabels en leidingen etc.) geïnventariseerd, zijn de kosten bepaald en mogelijke koppelkansen inzichtelijk gemaakt. De volgende stap is om de resultaten van al deze onderzoeken bestuurlijk af te stemmen met de partners. Als deze afstemming is geweest gaan Rijkswaterstaat weer in gesprek met direct omwonenden en vertegenwoordigers van dorpsbelangenorganisaties en/of bedrijvenverenigingen over de resultaten van de onderzoeken en conceptschetsen. Verwacht wordt dat deze gesprekken rondom de zomermaanden zal plaatsvinden. Hierbij wordt rekening met de vakantieperiode.

Wanneer de bestuurlijke afstemming over de onderzoeken en de gesprekken met omwonenden zijn geweest, zal  opnieuw met de partners gesproken  om samen te bepalen welk alternatief de voorkeur heeft. Wanneer er een gezamenlijk beeld is van het advies voorkeursalternatief, zullen er ook weer informatiebijeenkomsten worden georganiseerd voor alle belangstellenden.

(foto: de Zakenman)Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!