Menu

zoeken

150813 Klaas Schreur Excelsior fotoOLDEOUWER – ,,Excelsior hat in diel fan myn libben west.” Met veel genoegen kijkt Klaas Schreur (84) uit Oldeouwer terug op zijn tijd bij de muziekvereniging uit Ouwsterhaule, die dit jaar het zeventig jarig bestaan viert. Schreur heeft de oprichting meegemaakt en is 65 jaar muzikant geweest. Nog altijd is hij trouwe bezoeker van de concerten en optredens. ,,In hecht orkest dat útdaging siket”.

,,Somtiden wie ik sa wurch fan it wurkjen op 'e buorkerij dat ik twifele of ik wol nei in repetysje gean moast. Mar nei 'de muzyk' wie ik altiten wer hielendal by 'e pinken”, lacht Schreur. In zijn puberjaren blies hij eerst weleens op het instrument van de buurjongen. Toen in 1948 het korps uit renteloze obligaties voldoende geld bij elkaar had om muziekinstrumenten te kopen, was Schreur er als zeventienjarige jongen snel bij.

De oprichting van Excelsior vloeit voort uit de bevrijdingsfeesten. ,,De twa korpsen út Sint Jânsgea, Cresendo en Voorwaarts, fersoargden doe de muzyk yn ús doarp. Foar Jappie en Durk Vis en Siemen de Roo wie dat de oanset. De Trijegeaën moast ek in korps ha.” De meeste aspirant-musici hadden nog nooit een notenbalk gezien. De eerste dirigent Douwe Akkerman tekende op het schoolbord strepen en leerde de mensen muziek lezen. ,,Sûnder te blazen. Oan de lippen koe Akkerman sjen hokker instrument geskikt wie. Dat waard foar my de trombone en dat wie ek it instrument fan myn buorjonge.”

Schreur blies tijdens zijn muzikale carrière op de trombone, schuiftrombone en de esbas. Zijn vuurdoop en overigens die van het hele korps was op september '48 op de dorpsfeesten van Haskerhorne. En dat terwijl pas in maart voor het eerst op de instrumenten werd gespeeld. ,,We spielen yn 'e Hoarne twa stikjes foar in stuollendûns. Dat wie ús earste optreden.” Bijzonder was dat Excelsior een paar maanden later al op concours ging. In 1953 was het volgende hoogtepunt. ,,Yn Feankleaster waard in dikke earste priis helle. It jier dêrop wer. Yn 1955 koene wy dus foar de tredde kear in earste priis krije. Soe dat slagje, dan mochten we de wikselpriis hâlde.” Het lukte. Excelsior zou vijfmaal op rij een eerste prijs krijgen en zelfs een uitmuntende prestatie in de super ere-afdeling. ,,As helden waarden wy nei elts konkoersyn it doarp binnen helle”, weet Schreur zich te herinneren, ,,De tiden wiene fansels oars. Yn it korps sieten doe allinnich mar minsken út it doarp. Dat is no wol oars. No komme se oeral wei.”

150813 Klaas Schreur Excelsior

Bijzonder is dat slechts vier dirigenten in zeventig jaar voor het korps hebben gestaan. Schreur is complimenteus over het kwartet. De militaire achtergrond van Douwe Akkerman zorgde er voor dat hij de teugels strak hield. Hij heeft dertig jaar voor het korps gestaan en stond aan de basis van het succes van Excelsior. Harm van der Meer volgende hem op. Een publieksman met een andere benadering. Hij koos voor aanstekelijke, gedragen muziek. ,,Hy stie heech oanskreaun mei syn opfettings.” Thom Zighterman nam het dirigentenstokje na 25 jaar van Van der Meer over. Hij stond van 2004 tot 2010 voor het korps. ,,Thom wie geweldich muzikaal. By it iepenloftspul waard sein dat de muzyk, dy't hy skreaun hie it iepenloftspul hjir yn it doarp kleur joech. Hy wie mear fan de technyk en dêr learden we in soad fan.” Nu staat Gerben Pol al weer vijf jaar voor de muziekvereniging. ,,Hy is in kampioenenmakker”, verwijst Schreur naar het behalen van de nationale titel in de tweede klasse.

Als hoogtepunt noemt Schreur het muzikale bezoek van het korps aan het feest dat vanwege zijn veertigste bruiloftsdag werd gevierd. ,,Werklik wier geweldich.” Ook de reis naar het Roemeense Medias en het spelen voor het koningspaar Willem-Alexander en Maxima na het behalen van de Nederlandse titel zijn hoogtepunten. Over het dieptepunt hoeft Schreur niet lang na te denken dat was het overlijden van Douwe Akkerman. Zelf was hij daar niet getuige van. Oud-voorzitter Harm de Roo wel. ,,Dat wie tragysk. Wy wiene mei in bus fol muzikanten nei It Gooi foar in konkoers. Wy spielden as in kroade, it woe foar gjin meter. Akkerman krige foar it koarps in hertstilstân. Wat in drama wie dat.”

In de geschiedenis van de muziekvereniging zijn ook zaken die niet veranderen. Zorgen over het financieel gezond houden is vanaf het begin al een issue. ,,Wy ha noch in dubbeltsjesaksje hân. Eltse wike binnen we langs de duorren west. In soad wurk, mar soks smyt t wol wat op”, zegt Schreur, terwijl hij door de oude boekhouding bladert. In het boekje staat precies geschreven hoeveel dubbeltjes iedere inwoner heeft geschonken. Schreur is naast muzikant ook negentien jaar penningmeester geweest. Huidig voorzitter Jacob Stuiver lacht. ,,Eins is der neat feroare, want no geane we lâns de doarren mei koeke.” Excelsior is momenteel bezig met het ombouwen van de huidige sponsoren tot een Stichting Vrienden van Excelsior. Hierdoor moet de muziek dichterbij de donateurs en sponsoren en andersom worden gebracht. ,,Us subsydzje falt yn 2017 fuort en dat is in grutte hap út de begrutting.”

150813 Klaas Schreur Excelsior dubbeltjesadministratieOok de bezetting van het orkest is nog altijd een belangrijk gespreksonderwerp. Inmiddels bestaat het korps al lang niet meer uit louter uit inwoners van de Trijegeaën. ,,Rûnom it Nannewiid binne gjin korpsen mear. Dus wy ha ek leden út doarpen as Sint Jânsgea, Aldehaske en Sint Nyk.” Kern is om de jeugd warm te houden en warm te onthalen. ,,In gesellige klub dy't op heech nivo yn 'e twadde divisie spilet, dat is ús doelstelling. Boppedat moatte wy ús ôffreegje wat it besteansrjocht fan in fanfare is. As jo sjogge dat minsken as Klaas Schreur nettsjinsteane al dy prestaasjes in optreden by in jubileum as hichtepunt erfare, dan moatte jo dêr nei sjen. It belang fan soks, mar ek de yntocht fan Sinteklaas bygelyks, moatte jo net út it each ferlieze. Mei ús entoesjasme komt it wol goed, dêr bin ik fan oertsjoege. Mar wy spylje net allinnich foar ússels, mar ek foar in oar.”

Excelsior viert op 7 november het zeventigjarige bestaan met een jubileumconcert in De Oerdracht in Joure. De komende tijd wordt er meer over het optreden bekend gemaakt. Het wordt een afwisselend programma voor jong en oud.

(Foto's: De Zakenman)Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!