Menu

zoeken

2021 hoekstra transport 1IDSKENHUIZEN - Hoekstra Transport uit Idskenhuizen bestaat bijna honderd jaar. Inmiddels werkt de derde generatie in het familiebedrijf. Sinds mei dit jaar is het kantoor terug in Idskenhuizen. ,,Wy ha acht jier in kantoar op ‘e Noed yn Sint Nyk hiert”, zegt Jacco Hoekstra, ,,Wy wolle graach wer op de basis in Idskenhuzen sitten. No binne we wer thús.”

Anne Hoekstra (67), zoon van oprichter Jappie Hoekstra, is ‘tusken de tsjillen opgroeid’. De mede-eigenaar van Hoekstra Transport hielp op elf-jarige leeftijd al mee in het familiebedrijf. Broers Fred-dy en Gerrit werkten al in het bedrijf. Freddy deed de veehandel, Gerrit nam de ruwvoerhandel op zich. ,,Myn ynteresse lei by it transport. It paste doe moai yn elkoar. Mei us trijen folje wy elkoar moai oan. It paste perfekt. Wy wiene mei syn trijen, mar ek wer net. Wy hiene ús eigen eilântsje mei allegearre ús eigen ôfdieling. Dat is yn wêzen noch sa. Wy binne no mei fiif oandielhâlders, mar wy moatte net mei syn allen op kantoar sitten gean.” Anne Hoekstra: ,,Wy besykje ien kear yn de fjouwer wiken in gearkomste te belizzen. Dan prate wy in oerke oer de sifers en dan geane wy wer út elkoar. Giet it by de iene net goed, dan losse wy dat mei elkoar op.”

Veehandel en ruwvoer
Inmiddels is de volgende generatie aan het werk. Jappie Hoekstra (54) is ook van kinds af aan aan het werk in het bedrijf. Eerst jaren als chauffeurs op de stro- en veewagen. Sinds 2017 heeft hij de taken van zijn vader Freddy en oom Gerrit overgenomen. Hij doet zowel de ruwvoer- als de vee-handel. Het vee dat hij verhandelt rijdt hij grotendeels zelf. Ook het hooi en stro wordt hoofdzakelijk door hemzelf vervoerd.2021 hoekstra transport 2

Planner
Rouke Hoekstra (44) kwam op zestienjarige leeftijd in het bedrijf. Hij wilde graag chauffeur worden. Op zijn achttiende haalde hij de diploma’s en rijbewijs. Een kantoorbaan leek hem op korte termijn nog niets, maar na drie jaar besloot het lot anders. Tijdens een spoedvergadering op zaterdagavond ruilde Rouke zijn vrachtwagen voor het bureau in. De planner stopte ermee. Rouke was op dat moment de enige die snel de vacature kon invullen. ,,Hy hat my noch twa wiken ynwurke. Ik wist fan toeten noch blazen. It wie ek wol grappich. Hy frege my of ik ôf slute woe. Dat die ik troch de komputer út te dwaan. Mar dat wie net de bedoeling”, lacht Rouke.

Drukte
De zoon van Anne Hoekstra, Jacco Hoekstra (42) rijdt op de wagen en zorgt dat de ict op rolletjes loopt. Hij is een manusje-van-alles en springt in waar nodig. Op maandag, dinsdag en woensdag zijn het de topdagen voor de Hoekstra’s. ,,Dan is het smoordrok en sitte wy hjir mei trije minsken kon-stant te beljen. Soms hast wol trije telefoans tagelyk. Dan hast der te klauwen oan.” Tot de jaren negentig werd de planning via telefoon en op papier geregeld. Op grote lijsten werd minutieus bijge-houden wie waar reed. ,,Wy reden yn Nederlân en België”, zegt Anne Hoekstra, ,,Wy hiene yn dy tiid sa’n fyftjin oant tweintich auto’s, op’e top wiene dat tritich frachtweinen.” In de economische cri-sis van 2008 kreeg Hoekstra het zwaar. Het familiebedrijf moest van vijf mensen afscheid nemen en een aantal vrachtwagens zijn verkocht. Sinds die tijd heeft Hoekstra 22 eigen auto’s op de weg. Daarnaast zijn er nog een achttien eigen rijders, die voor Hoekstra goederen vervoeren.

Uitbreiding na brand
Rouke Hoekstra was een baby toen de loods in Idskenhuizen tot op de grond aan toe afbrandde. Het bedrijf had enorme schade. Alleen het woonhuis bleef gespaard. Achteraf maakt de brand een verhuizing wel gemakkelijker. ,,We sieten doe op it plak werd’t no doarpshûs De Stjelp stiet. We hiene doe noch mar seis of sân auto’s. Mei it bedriuw fan no kinst dat net mear dwaan.” Aan de rand van het dorp is daarna het huidige bedrijf opgebouwd.

Vervoer
Hoekstra rijdt allerlei soorten goederen. Het bedrijf is onder andere in de levensmiddelenindustrie actief. De Idskenhuisters rijden met ruwe koffie uit Hamburg en Bremen naar de koffiebranderijen in Joure, Bolsward en Utrecht. De bouw rekent op Hoekstra voor alle soorten bouwmaterialen. Hoekstra rijdt vanuit de polder witlofpennen en brengt deze naar Duitsland.2021 hoekstra transport 3

Internationaal
De chauffeurs van Hoekstra rijden in de Benelux, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en af en toe in Spanje en Denemarken. Tot aan de Brexit had Hoekstra ook klanten in Engeland. ,,Wy giene altyd mei boat fan Hoek fan Hollân nei Harwich en mei de trein werom”, zegt Rouke Hoekstra, ,,Dat is de meast effisiënte manear . Mei de trein hinne koe net fanwege de flechtlingen. Wy hawwe wol minsken yn de auto hân. Dan hiene hja it doek fan de wein stikken makke. Ien kear riden wy mei snobbersguod fan Nederlân nei Gent. By it iepenmeitsjen fan de bak knipperden in pear eagen nei de sjauffeur. It die blyken dat der seis minsken harren yn de wein hiene ferstoppe. De plysje hat hja oanhâlden en in boete jûn. Mar wol mei de boadskip: ‘moarn sjoch wy hja wer werom’. Na de Brexit en in coronatijd werd het werk te omslachtig. ,,Chauffeurs moasten testen en oare bewizen mei-nimmen. De rigels bûten de EU binne folle strikter. Dat wie net mear te dwaan.”

Truck en Trailers
Het familiebedrijf bestaat uit verschillende takken. Anne Hoekstra: ,,Myn soan Johan is ynteresse-ard yn it ûnderhald. Fanút Hoekstra Transport is sa Hoekstra Truck Trailer Service ûntstean. Ik ha sels twa linkerhanden. Ik moat net sleuteljen gean..” Truck en Trailer Service is de verantwoorde-lijkheid van Johan Hoekstra (40) binnen de groep. Na jaren bij Wierda Bedrijfswagens in Joure te hebben gewerkt heeft hij in 2001 de overstap naar Idskenhuizen gemaakt. Vanaf dat moment wordt al het onderhoud aan het eigen wagenpark uitgevoerd. In 2011 kwam Johan in contact met Lutzen Melein van de Kooiker Groep in Grou. Al snel werd de overstap gemaakt naar de werkplaats van Kooiker, een werkplaats met alles erop en aan waardoor alle voorkomende reparaties kunnen wor-den uitgevoerd, In 2014 is Johan met de verhuur gestart van vrachtwagens, trailers en meeneem-heftrucks. Nu heeft het bedrijf twaalf monteurs in dienst. ,,Wy ha in positive takomst. Per 1 oktober ha wy mei de groep de lokaasje wer ik no sit kocht. Wy binne no lekker dwaande. Wy wolle wol fjierder bouwe, mar net in soad grutter wurde. Wy sykje de stabiliteit op en dêrmei fierder gean. Mar fyn mar ris monteurs. Dat wurdt yn de takomst noch wol in probleem.”

Personeel
Rouke Hoekstra maakt zich ook zorgen over het aanbod van personeel. Er zijn steeds minder jonge chauffeurs. ,,Dat komt troch de regeljouwing. Asto dy net oan de wet hâldst, dan kinst oant fiif wi-ken werom sjen op it kastje. Asto tefolle fouten makket, dan krijst dêr in bekeuring foar. Alles stiet registrearre. Dêrnjonken hast te krijen mei de drokte ûnderweis en agresje yn it ferkear.” Het op-bouwen van een sociaal leven is ook lastig. Volgens Hoekstra verandert het werk wel. Waar voor-heen driekwart van de chauffeurs van maandag tot en met vrijdag op de weg zat, is dat nu nog de helft. Het werk is dichterbij.2021 hoekstra transport 5

Op de weg
Jacco Hoekstra: ,,We krije wol ris telefoantjes fan minksen dyt in klacht oer in sjauffeur ha. It nûmer stiet op’e auto. It is dus maklik beljen. Wy ride mei grutte auto’s, dus minksen skrikke wolris. Faaks falt it wol ta.” Grote ongevallen zijn het familiebedrijf gelukkig bespaard gebleven. Meer dan een paaltje raken of lading verliezen is het vaak niet. Eenmaal heeft een chauffeur wel een ernstig ongeluk gehad. ,,It echt in wonder dat der doe net ien wûn is rekke.”

Nieuw kantoor
De verbouwing en verhuizing van het nieuwe kantoor was volgens Jacco Hoekstra een van de leukste dingen van de laatste jaren. ,,Wy binne al hiel lang mei de gemeente yn petear oer wat wy dwaan soane. Wy hawwe fol op de thúsbasis ynset. Ik ha it hiele projekt hjir mei KTH en Boubedri-uw Bangma út Sint Nyk regele. Alles is út de hân makke. It bouplan is geandewei feroare. Wy ha in heal soad oanpast. No binne wy echt wer thús.”

 

Geschiedenis
Hoekstra Transport is in 1929 door Jacob Cornelis (Jappie) Hoekstra opgericht, de vader van An-ne. Hoekstra begon in de veehandel. Vanuit daar is het vervoer van zijn eigen handel begonnen. Jappie Hoekstra vervoerde vee, vrachtgoed, hooi en handel. Op zijn 22ste begon hij met een twee-dehands wagentje van een bakker dat hij voor zestien gulden op de kop tikte. Het rijbewijs behalen was in die tijd een eitje. De burgemeester nam het ‘rijexamen’ af. Jappie Hoekstra moest alleen een klein eindje achteruit rijden en slaagde in een keer.

(Foto's: De Zakenman/Hoekstra Transport)2021 hoekstra transport 14

2021 hoekstra transport 11

2021 hoekstra transport 9

2021 hoekstra transport 13

2021 hoekstra transport 7

2021 hoekstra transport 6Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!