Menu

zoeken

160805 Drukte Stevenshoek SkutsjesilenLANGWEER – De zomer is begonnen en dus hoeven liefhebbers van evenementen zich in Friesland niet te vervelen. Zoals een levendig watersportdorp betaamt, bruist ook Langweer met een goed gevulde activiteitenkalender. ,,It is prachtich om te sjen dat we dit mei de ûndernimmers en in bulte oan entûsjaste frijwilligers elts jier wer foarinoar krije.”

Als voorzitter van Vereniging Promotie Langweer (Visit Langweer) ziet Martsen Bles dat het ieder jaar lukt om een aantrekkelijk programma te maken. ,,By it strân binne ek dit jier wer in soad aktivititeiten foar bern. Oan de oare kant organisearret de tsjerke wer oargelkonserten, dy’t wer in hiel oar publyk lûke, om mar wat te neamen.”

Zo af en toe komt er een nieuw evenement bij. Bijvoorbeeld Langweer Live dat dit jaar op 10 augustus op de Stevenshoek wordt georganiseerd. ,,Begûn as in feestje yn 2015, doe’t Langwar op in hier nei gjin kampioen waard mei it skûtsjesilen. De hoareka fûn dat de prestaasje dochs fierd wurde moast. Dat feestje hat stân hâlden en wurdt ek hieltyd bekender. Op de kade yn de âlde haven sil in band live muzyk meitsje.”

29 DSC 2404De zomermarkten in dorpsstraat de Buorren op vier maandagen (van 29 juli tot en met 19 augustus) krijgen met de intrede van een ander organisatiebedrijf ook een iets andere opzet. Wat niet verandert, is de traditionele gezelligheid. ,,Se sizze dat Langwar mei de gesellige doarpsstrjitte yn de simmer wol it eilângefoel opropt. Mei de Langwarderdyk ha we ek de moaiste oprydleane dy’t der is. Us doarp is lyts en smûk. Der komme in soad rekreanten elts jier werom, mar ek de toeristen dy’t hjir minder lang ferbliuwe, besykjewy in waarm wolkom ta te roppen. Dêrneist leit ús doarp fansels oan in prachtich wetter, wat eins it heart fan de Fryske marren is.”

Martsen Bles vermaakt zich als jonge Langweerster altijd uitstekend in haar eigen dorp. Vooral op het feest rondom het skûtsjesilen, dit jaar op donderdag 1 augustus, is ze altijd van de partij. ,,Faaks is it sa dat minksen út it suden fan it lân Langwar kinne fan sylkampen yn it ferline. De Friezen kinne Langwar ek foaral troch it feestje nei it skûtsjesilen”, lacht ze.

De Vereniging Promotie Langweer wil het watersportdorp nog meer in de schijnwerpers te zetten. ,,We meitsje folders, aansichtkaarten, petten, sinnebrillen en meitsje al fyftsjin jier de Visit Langweer-krante út. En dat allegearre troch de ynset fan frijwilligers, dy’t gewoan grutsk binne op harren doarp.”

Kijk voor alle evenementen in en informatie over Langweer op www.visitlangweer.nl

(Archieffoto's: De Zakenman)Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!