Menu

180531 Schets Headammen zwemmersplekDONIAGA – Watersportvereniging Sint Nic., Hengelsportvereniging Ons Genoegen, de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar en Plaatselijk Belang Doniaga hebben elkaar gevonden in een nieuw plan voor de Dûnegeaster zwemplek bij de Sint Nykster jachthaven. ,,Eltse feriening hat fanút harren belang ynbring hân. Mei ús fjouweren hat dat in in plan opsmiten, wêr ’t we grutsk op binne en wêr ’t we allegear ús ferantwurdlikens yn nimme. In win-win-win-win-situaasje.”

Het openbare stuk grond ter hoogte van de bocht in de Wielwei is al geruime tijd onderwerp van discussie. Dûnegeasters gebruiken de plek om te zwemmen. Watersportvereniging Sint Nic. heeft alle grond rond het water tussen de jachthaven en de snelweg A6 in bezit, behalve dit stukje. ,,De ynset fan it foarige betsjoer wie om ek dit stikje oer te nimmen”, blikt voorzitter Bonne Posthuma van de watersportvereniging terug. In de gesprekken met de gemeente en plaatselijk belang Doniaga kwamen de botsende belangen op tafel. ,,Voor het dorp was het van belang dat het gebied openbaar blijft, zodat onze kinderen daar met plezier kunnen zwemmen”, schetst Chantal Rijkeboer van plaatselijk belang Doniaga. ,,Voor de wettersportferiening wie der net sprake fan onwil, mar it foarige bestjoer hikte tsjin de ferantwurdlikens oan. Wat as der wat bart tidens de aktiviteiten? Dat is lestich”, legt Posthuma uit.

180531 Zwemmersplek Doniaga jachthaven vissteiger invalidenVoormalige vissteiger voor invaliden is niet meer toegankelijk,,Dêr komt ek by dat troch bestjoerswekselingen jierren oer sa’n proses hinne gean”, vertelt voorzitter Nico Altenburg van Hengelsportvereniging Ons Genoegen uit Sint Nyk. Ook die partij heeft een belang in het verhaal. Vlakbij het zwemmersplekje ligt namelijk een vissteiger van 25 tot 30 meter, die de club koste wat kost wil behouden. ,,Der komme minsken spesjaal nei Sint Nyk foar dizze steger op dit plak. Sels in man út Limburg, as dy op de kamping yn Dolsterhuzen stiet. Der binne seistûzend fiskfergunnings yn dizze gemeente. Dus sa’n steger is hiel wichtich foar ús feriening. Mar dizze is wol yn ferfal.”

Het proces kwam in een stroomversnelling toen ook de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar in beeld kwam. ,,Wy sjogge dit as in ûnderdiel fan in fytsrûte rûn de Tsjûkemar. Mooglik kin yn de takomst dizze rûte ek fanút de Headammen lâns De Wiel nei Follegea rinne”, legt Willem Steneker uit, ,,It swimmersstek soe in prachtich rêstplak wêze kinne yn dat fytsrûntsje. Fanút dat eachpunt ha we alle minsken fan de belutsen ferienings beiïnoar roppen om te sjen wat we foar elkoar betsjutte kinne. Der is úteinlik in wurkgroep foarme, dy’t him dwaande hâldt mei dit ûnderdiel fan it projektplan foar de Tsjûkemar.”

De inbreng van Eric Schrauwen was daarin cruciaal. Als ruimtelijk ontwerper fungeert hij voor de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar als ‘oliemannetje’. Schrauwen maakte een ontwerp voor de plek waarin alle wensen van de betrokken verenigingen een plek kregen. ,,Jo kinne in hiel soad prate, mar it wurdt tastber as der in tekening op tafel leit. Dan begjint it te libben, krije de minsken der in gefoel by en wurdt eltsenien enthûsjast foar dat plan”, legt Bonne Posthuma uit.

Concreet is er nu een tekening voor een recreatiegebied, dat voor tweederde openbaar toegankelijk blijft. Er ontstaat een recreatieweide met een zwemplek voor de inwoners van Doniaga. De lange vissteiger maakt plaats voor twee kleinere exemplaren en een speciale steiger voor mindervaliden. ,,Yn it ferline hie Sint Nyk ek sa’n ien. Dat hat wol wearde, omdat op dizze wize ek de bewenners fan Maeykehiem harren angelstok útgoaie kinne”, vertelt Nico Altenburg. Er wordt een speciale commissie in het leven geroepen met vertegenwoordigers uit iedere vereniging. ,,Zo dragen we met z’n allen verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de plek. Als er problemen zijn, proberen we die onderling op te lossen”, voorspelt Chantal Rijkeboer.

180531 Zwemmersplek Doniaga jachthaven werkgroepVlnr Theo de Vries (HSV Ons Genoegen), Richard Breimer (plaatselijk belang Doniaga), Willem Steneker (Club van Aanjagers van de Tsjûkemar) , Bonne Posthuma (WSV Sint Nic.), Chantal Rijkeboer (pb Doniaga) en Nico Altenburg (HSV Ons Genoegen)Voor de watersportvereniging gaat volgens Bonne Posthuma een langgekoesterde wens in vervulling. Met dit plan kunnen namelijk ook andere projecten doorgang vinden. Er liggen namelijk tekeningen voor het opwaarderen van het aangrenzende deel van de jachthaven. ,,Der binne yn ús feriening ferskate frijwilligers yn kommisjes mei projekten oan de slach. Sa is in klupke dwaande mei plakken foar kampers. Ek de sylkommisje wol in plak ha wêr de syljeugd opstappe en rekreëre kin. Mei twa lytse steigers, seekontainers foar opslach en in oerkaping fersjogge we dêr yn.” Grenzend aan de camperplekken lagen vroeger steigers. Het hout ervan was verrot en ze zijn destijds opgeruimd. Daar kunnen in de toekomst passanten en dagjesmensen aanleggen. ,,Mei de komst fan de rekreaasjeweide ha no ek de boatjeminsken in plak wêr se swimme kinne. Dat ha wy fansels leaver net tusken de boaten. Dochs is it wol frjemd dat jo op it wetter farre, mar net in dûk yn dat wetter nimme kinne.” Een derde deel dat van het gebied rond de zwemmersplek wordt bij de haven getrokken. Daar is een uitrit aan de Wielwei voor campers beoogd, zodat die gasten niet hoeven te draaien als ze vertrekken. ,,Yn it havengebied kinne we no ienrjochtingferkear hantearre.”

Alle partijen zijn blij met het voorgenomen plan. Voordat tot realisatie over kan worden gegaan, moet met de gemeente nog wel een koopcontract worden afgesloten. ,,Dy is wol posityf, mar moat noch wol in klap mei de hammer jaan”, vertelt Willem Steneker. Ook het financiële plaatje moet nog worden dichtgetimmerd. ,,Alle fjouwer ferienings drage dêr yn by, mar foar de dekking binne we foaral ôfhinklik fan subsydzjes en fûnsen. Meinammen de bydrage út it Iepen Mienskipsfûns ha we echt nedich, oars giet it hiele ferhaal net troch.” Ook bijdragen van Stichting Westermeer, een subsidie uit het kernenbudget en financiële steun van de Friese afdeling van de Hengelsportfederatie dragen bij in de kosten voor de realisatie. In het meest gunstige scenario kan volgend voorjaar de schep de grond in.

Bij de uitvoer wordt voor een groot gedeelte een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de vrijwilligers, om de kosten te drukken. Bonne Posthuma: ,, De belutsenheid fan de minsken makket úteinlik it súkses fan dit ferhaal.”Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!