Logo

vrouwlijke ondernemersSINT NICOLAASGA – Drie vrouwelijke ondernemers uit Sint Nicolaasga zijn een netwerkinitiatief gestart. Sandra, Ludy en Cynthia de Vries willen de positie van vrouwelijke ondernemers versterken. ,,Mei tank oan froulike ûndernimmers út Sint Nyk wurde der moaie dingen berikt, mar wy en de measten om ús hinne witte hjir te min fanôf.”

Sint Nyk telt minstens vijftig vrouwelijke ondernemers onder andere schoonheidsspecialistes, fysiotherapeuten en mondhygiënistes. Ludy: ,,Tel it allegearre mar bylkoar op en it binne net alline fersoargjende beroppen. It binne bijvoorbeeld ek winkeleigners, kleanûntwerpsters en fotografen.” Sandra: ,,Der sitte folle mear ûndernimmers yn Sint Nyk dan ast soest tinke. Hoe moai is it ast elkoander kinnen learst en elkoander kinst fersterkje mei alle ûnderfining en kennis dy't der is.”

Er zijn vaak duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen die ondernemen. De meeste vrouwen moeten hun onderneming combineren met gezin en huishouding. ,,Dat is konstant de balâns sykje”, zegt Ludy. ,,Do hast dyn húshalding draaiende te hâlden en do bist ûndernimmer. Dat is faaks oars as foar mannen.” Vrouwen ondernemen over het algemeen met een ander gevoel dan mannen. Het moet allemaal met elkaar kloppen: de uitstraling van het bedrijf, de werkomgeving en het soort klant.

Vrouwelijke ondernemers zijn vaak zogenaamde ‘eenpitters’. Ze werken ook vaak vanuit huis. De initiatiefnemers vinden het bijzonder dat ze eigenlijk weinig van collega-ondernemers uit het dorp af weten. Cynthia: ,,It is moai datsto in klup om tafel hast en datsto elkoars ferhalen hearst. Mar ek fan elkoander kinst leare; hoesto dingen oanpakst of hokker dingen lestich binne”.
Dat er behoefte is aan een vrouwelijk zakelijk netwerk, bleek uit de snelle reacties op de oproep van de drie onderneemsters in De Zakenman. Binnen twee dagen reageerden tien lokale ondernemers. Tijdens de eerste bijeenkomst op 29 oktober bleken de verhalen die werden verteld grote overlap te hebben. Cynthia: ,,Thús en wurk rinne troch elkoar hinne. Derfoar moatsto foar dysels grinzen stelle.” In de gesprekken kwam ook naar voren dat vrouwen af en toe nog wel eens twijfelden aan zichzelf op zakelijk gebied. Sandra: ,,Elkenien hat fan die dagen dat it geweldich rint en op oare dagen fregest dy ôf wêrsto oan begûn bist. It is noflik om herkenberheid by oare frouljen hjir yn werom te finen. Mei de ûnderlinge kontakten kinst elkoar steune, motivearje, inspireare en in plúmpke jaan dost goed bezig bist.”

Het initiatief kan prima naast de bestaande ondernemersvereniging bestaan, vinden de Sint Nyksters. Een aantal vrouwen is ook lid van de Ondernemersvereniging Sint Nyk, de OVS. ,,Froulike ûndernimmers binne faaks wat reservearre om har by de reguliere klup oan te slúten”, zegt Sandra, ,,It is dochs in bytsje in mannenwrâld en it like ús in goed idee om hjir in groep frouwlike ûndernimmers njonken te hawwen. Hjir hawwe wy ol wot leuke ideeën foar.” Het initiatief blijft vrijblijvend zonder bestuur of stichtingsvorm. De dames zien wel een mogelijkheid om als aparte tak bij de OVS aan te sluiten. Hierover is tijdens de bijeenkomst al gebrainstormd.vrouwlijke ondernemers 2

De ontmoeting en uitwisseling van informatie zijn leidraad voor het initiatief. De vrouwen kunnen onderling of in groepsverband met elkaar sparren over allerlei zakelijke onderwerpen, waarbij af en toe een gastspreker wordt uitgenodigd om een bepaald thema toe te lichten. Cynthia: ,,Asto minsken better kennen learst, dan witsto ek better by wa ofst foar hokker wurk wêze moatst. Derneist kinst minsken yn dien omjouwing attendeare op dyn collega ûndernimmer. Dermei kinst elkoars bedrieuw helpe op’e kaart te setten.”

Binnenkort vindt de tweede bijeenkomst plaats. Tijdens deze sessie wordt verder ingegaan op hoe het netwerk verder ontwikkeld en uitgebreid wordt. Het netwerk blijft in eerste instantie bedoeld voor vrouwelijke ondernemers uit Sint Nicolaasga en omliggende dorpen.

Sandra de Vries is eigenaar van Mrs Einstein Office Support
Ludy de Vries-Wijma is eigenaar van Ludys Reizen – Personal Touch Travel
Cynthia Bruinsma-de Vries is tekstschrijver van Vuurvinders

(Foto's: De Zakenman)

(c) 2014 - 2018 DeSintNykster.nl