Logo

180518 Ludy de Vries Personal Touch Travel variantSINT NICOLAASGA – Het bloed kruipt bij Ludy de Vries waar het niet gaan kan. Oude liefde roest niet en daarom is de inwoonster van Sint Nyk weer in het toerisme begonnen. Onder de vlag van Personal Touch Travel wil ze als persoonlijk reisadviseur anderen helpen om droomreizen te maken. ,,Eltsenien mei graach op fakânsje gean. As it no giet om in komplete wrâldreis of om in wykein fuort. Minsken helpe mei harren winsken jout safolle foldwaning.”

De vakantieganger van tegenwoordig is steeds meer op zoek naar een beleving en heeft daar meer geld voor over. Herinneringen maken, zoals Ludy de Vries omschrijft. ,,Yn it ferline waard der foaral sparre foar lúkse spullen as in auto of in nije televyzje. In fakânsje moat tsjinwurdich in belibbenis wêze. Foar de ien is dat strânfakânsje om wer hielendal ta rêst te kommen, foar in oar is dat rûnreis weryn in hiel lân of gebied mei ekskurzjes ferkend wurdt”, legt ze uit. Vanuit die gedachte is Ludy de Vries aangesloten bij de franchise Personal Touch Travel, dat over het hele land zo’n honderdtwintig reisspecialisten heeft. ,,Ik kin in fakânsje gearstalle dy’t hielendal by de winsken past.”

Persoonlijk reisadviseur heeft voor de klant het voordeel dat er één aanspreekpunt is. ,,Ek as der op fakânsje swierrichheden binne, dan kinne de minsken my belje.” Ze heeft zich bij een franchise aangesloten zodat een beroep kan doen op de kennis van haar collega’s. ,,Sa kinne wy oer alle bestimmings wol wat fertelle. Ik ha al hiel wat fan de wrâld sjoen, mar wit fansels lang net alles.” Volgens Ludy de Vries is het ook een misvatting dat een persoonlijk advies bij voorbaat duurder is dan het boeken van een reis via internet of een reisbureau. ,,Myn krêft is dat ik alles los boek en gearstalle kin. Omdat ik tagong ha ta mear as hûndert organisaasjes, kin ik in kar meitsje op basis fan it budzjet. Op in reisburo en op internet sit je faaks oan in pakket fêst.”

180518 Ludy de Vries Personal Touch TravelDe afgelopen tijd dook Ludy de Vries in de studieboeken om haar kennis over de mooiste plekken op de wereld op te frissen. Volgens haar is in twintig tot dertig jaar tijd op de toeristische plekken veel veranderd. Ze wijst op bijvoorbeeld de onrust in de wereld. Voor haarzelf is er toch sprake van een carrièreswitch. Ondanks dat ze in het verleden een toeristische opleiding heeft gevolgd en een jaar bij de Vliegwinkel in Haarlem heeft gewerkt, was ze de laatste vijftien jaar in de makelaardij actief. ,,Fanút Hollân woe ik graach wer werom nei Fryslân. Yn it toerisme wie toen net in soad wurk. Sa bin ik yn de makelaardy rolle. No ha de bern yn leeftyd dat sy harren wol rêde. No wie it tiid om út de sleur te kommen en wat te begjinne dat echt foar mysels is.” Op 1 april is de Sint Nykster begonnen, overigens wel in combinatie met haar baan in de makelaardij. ,,Op termyn wol ik my hielendal op it wurk as reisadviseur stoarte, mar ik moat no noch in hiel klantenbestân opbouwe.”

Goede reiservaringen moeten voor Ludy de Vries vooral de acquisitie doen. Van mond-tot-mond hoopt ze dat de nieuwe reislustigen met hun plannen bij haar uit komen. ,,It leafst kom ik by de minsken oan de keukentafel sitten, mar se meie ek by my komme, maile of belje. Dan is it freegje, freegje, freegje. Sa wol ik it fakânsjeplaatsje kompleet krije. Wêr wolle jo hinne? Wêrom? Hoe? Binne jim ondernimmend of bliuwe jim leaver op ien plak sitten? Wat fine jo wichtich yn in hotel? Oan de hân fan de winsken gean ik in reisfoarstel op maat meitsjen. Inklusyf ferfier, ferbliuw, akkommodaazjes en ekstra’s sa as ekskurzjes. Dat foarstel bring ik lâns of stjoer it ta. Fansels binne ek dêrnei oanpassings mooglik.” Ludy de Vries is ook na de reis heel nieuwsgierig naar de respons en feedback. ,,Hoe it west hat en wat oanriders binne. Fansels om letter oaren wer saken oan te rikken.”

Zelf heeft De Vries ook nog een ‘bescheiden’ bucketlist met reisbestemmingen. ,,Dy hat gjin ein”, lacht ze, ,,Ik soe hiel graach ris nei Maleisië gean, mar ek Kanada en Súd-Amerika lykje mei prachtich. Oan de oare kant is der ek tichterby hûs noch sa’n soad te ûntdekken.” De komende tijd hoopt de kersverse reisadviseur aan haar bekendheid te werken. Naast social media, een nieuwsbrief en een persoonlijke pagina op de site van Personal Touch Travel heeft ze voor de komende jaarmarkt in Sint Nyk ook een marktkraam gereserveerd. ,,Neist it útdielen fan folders, wol ik dêr ek in reissjek ferlotsje.”

Voor meer informatie kijk op https://personaltouchtravel.nl/ludy-de-vries 

(Foto's: De Zakenman) 

 

(c) 2014 - 2018 DeSintNykster.nl