Menu

vakje 180308 Zonnepark

In de rubriek 'Standpunt' legt de redactie van DeSintNykster.nl de politieke partijen, die aan de verkiezingen in De Fryske Marren deelnemen, een zestal actuele lokale onderwerpen voor. De volgorde van de partijen is per artikel door middel van loting gekozen. Deze keer: Zonneparken

Iedereen is het er wel over eens, we moeten overstappen op duurzame alternatieven voor fossiele energie. Toch lijkt het een onmogelijke opgave te worden, omdat alle voorstanders tegenstanders worden als plannen voor windmolens, biovergisting of zonne-energie in de buurt van hun achtertuin worden gesitueerd. Herman Visser is een ondernemer uit Sint Nicolaasga die bezig is met de ontwikkeling van een drijvend zonnepark op zijn waterpartij. Toch loopt hij ook op tegen regelgeving, die alles behalve stimulerend werken.

Hoe staat uw partij tegenover zonneparken? En wat moet er eventueel gebeuren om dit te stimuleren?
PvdA logo

,,PvdA is voor stimulering van zonne-energie. Wij onderschrijven de uitgangspunten van het afgesloten Klimaatakkoord en kiezen in ons programma nadrukkelijk voor Duurzaamheid op een breed terrein van mogelijkheden. Regelgeving die ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie beperken zal naar ons oordeel moeten worden aangepast zodat er ruimte wordt gegeven aan projecten voor duurzame energie, Wel is er naast gemeentelijk beleid ook provinciaal beleid De vertrekpunten voor zonneparken in Fryslân zijn vastgelegd in de notitie Sinnenfjilden yn it Lânskip. De provincie heeft daarvoor tien punten vastgelegd waar rekening mee dient te worden gehouden. Dit met als doel om te inspireren en te ondersteunen bij realisatie van zonnevelden met ruimtelijke kwaliteit. Het is van provinciaal en gemeentelijk belang dat er draagvlak is en blijft voor zonne-energie. Door die parken goed in te passen in het landschap is er een grotere kans op maatschappelijke acceptatie van deze vorm van energie.
De toekomstige omgevingsvisie zal rekening moeten houden met duurzaamheidsinitiatieven, in dat verband zou gemeentelijk als snel kunnen worden gekeken naar zogenoemde 'overhoeken' die zouden kunnen worden benut om duurzame energie op te wekken. Burgers zijn steeds meer bereid hier in te investeren, de regelgeving zal met nieuwe ontwikkelingen dan ook rekening moeten houden."


GroenLinks Logo,,In de mix van schone energiesystemen zijn windmolens en zonnepanelen noodzakelijk. GroenLinks staat dan ook positief tegenover zonneparken. We zijn in het bijzonder voorstander van kleinschalige initiatieven die gedragen worden door een dorp of een wijk. Als het hele dorp namelijk profijt heeft van het zonnepark wordt er sneller draagvlak gecreëerd. Natuurlijk moet regelgeving vanuit de gemeente nooit in de weg staan."


VVD logo,,De VVD staat positief ten opzichte van zonneparken. De komende jaren moet er ruimte komen om over te schakelen naar duurzame energiebronnen. Zonneparken kunnen ook met respect voor het landschap worden ingepast. Belemmerende (lokale) regelgeving, vaak nog van voor de energie transitie, moet waar nodig worden aangepast. Ook hierin heeft de VVD een 'Ja Mits' houding. De gemeente De Fryske Marren heeft uitgesproken energie neutraal te willen worden. Voor de VVD een prima uitgangspunt voor lokale initiatieven."Burgerpartij De Fryske Marren Logo,,Zonneparken mogen niet ten koste gaan van flora, fauna of de omgeving. Kijk eerste goed naar bestaande bouw zoals boerderijen en/of industriegebieden. Zodra de daken daar vol liggen kun je ook nog kijken naar de mogelijkheid om langs snelwegen zonnecollectoren te plaatsen."


ChristenUnie logo,,Zonneparken verdienen een positieve benadering. De gemeente dient strenge eisen te stellen aan de landschappelijke inpassing. De mogelijkheid van participatie van inwoners in het project moet mogelijk zijn."


D66 logo,,D66 is voorstander van het opwekken van energie uit de zon. Dit is een duurzame energiewinning waarbij particulieren, ondernemers en instellingen een belangrijke rol spelen. D66 heeft een voorkeur voor zonnepanelen te plaatsen op daken. Als het aan D66 ligt is er ook ruimte voor zonneparken.."


CDA Logo,,Het CDA wil dat we onze gemeentelijke duurzaamheidsdoelstelling halen. Dat kan door het plaatsen van zonnepanelen op daken. Een dorpsmolen kan ook een prima mogelijkheid zijn, overgaan voor plaatsen kan alleen wanneer daar draagvlak voor is in het dorp. Initiatieven vanuit de samenleving juichen wij toe. De aanvraag/vragen voor zonneparken zal het CDA steeds als afzonderlijke aanvraag beoordelen op basis van ‘ligging en grootte’ in het landschap. Het moet wel passend zijn in ons bijzondere landschap."


NCPN logo,,Uiteraard is het afstappen van fossiele brandstoffen noodzakelijk. Ook meer zonne-energie zal nodig zijn. Zonneparken het liefst op plaatsen waar weinig mensen wonen en natuur en landschap niet ernstig aangetast worden. Dus niet te dicht bij bebouwde kommen. De nieuwe Omgevingswet, waarvan de inwerkingtreding al weer is uitgesteld, zou hier uitsluitsel moeten geven. Deze nieuwe wet zal erin voorzien dat aspecten van ruimtelijke ordening en milieuaspecten daarin verenigd zijn. Aansluitend daarop zal er gemeentelijke regelgeving nodig zijn, waarbij de rol van de gemeenteraad gewaarborgd moet zijn. Ook particuliere initiatiefnemers moeten weten waar ze aan toe zijn."


FNPlogo

,,Us partij stiet posityf tsjin oer sinne-enerzjy. Wy soene wol hiel graach wolle dat earst dakken fan wenningen, bedriuwen, pleatsen, stâlen brûkt wurde om sinne enerzjy op te wekken. Dit om it romtebeslach sa lyts mooglik te hâlden. In moai foarbyld is Tsjerkgaast. Wy begripe ek wol dat wy der dêrmei net komme. Sinneparken sille ek nedich wêze. En sa as hjir boppe ek al sein wurdt, foarstanners binne sa mar tsjinstanners as it te ticht yn de buert komt. Mar oanslute by bebouwing hat wol ús foarkar. It driuwende sinnepark dat Herman Visser yn gedachten hat is dêr neffens ús in foarbyld fan."Beste lezer van DeSintNykster.nl,

Fijn dat je onze berichten leest! Houd dit unieke nieuwsmedium in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl.

Ja, ik word Vriend!