Logo

stichting Semmy 1SINT NICOLAASGA – Truus de Jong – Foekema (76) uit Sint Nicolaasga maakt kunst voor Stichting Semmy, die zich inzet voor onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen. Onlangs kon ze ruim duizend euro op de rekening van het goede doel bijschrijven. Ze verloor in 2013 haar kleindochter Marije aan de ziekte. Door geld in te zamelen hoopt de Sint Nykster bij te kunnen dragen aan de robotarm, die de kans op genezing vergroot. ,,Miskien wie Marije rêden mei dizze robot.”

Het Prinses Máxima Centrum heeft eind 2020 een robotarm aangeschaft die het mogelijk maakt om kinderen met een tumor in de hersenstam te opereren. De robotarm ondersteunt de neurochirurg om op een veilige manier tumorweefsel te verkrijgen voor het stellen van een diagnose. Hiermee kan het verloop van hersen(stam)kanker bij kinderen beter in kaart gebracht en gevolgd worden.

Goed doel
Stichting Semmy is niet het eerste goede doel waar de beppe van Marije zich voor inzet. Eerder verkocht De Jong - Foekema kunst voor Stichting Pater Yde en voor Stichting Pema. Beiden komen uit Sint Nyk en zetten zich voor de inwoners van Nepal in. ,,Ik kies goede doelen wêrfan ik ik sjen litte kin, wêr it jild hinne giet. It moat goed te lâne komme, oars jout it mei gjin goed gefoel.” De Sint Nykster ontdekte de kunst op haar vijftigste toen haar man Joop de Jong ernstig ziek werd. Ze begon met beeldhouwen, maakte van rubberen matten kunstwerken en gaf hout een tweede leven. Op markten en braderieën verkocht ze spullen voor het goede doel.

Los fan it fertriet
In 2004 overleed de oudste zoon Pieter plotseling aan een hartstilstand. ,,Hy gie sûn de doar út. Hy wie hjir de tiisdeis noch west mei de frachtwein en we krigen him yn’e kiste wer thús.‘’ Na de begrafenis kwam een vriend van hem langs. ,,Hy seach de bylden, dy’t ik makke hie, en sei spontaan ‘Wat was Pieter trots op jou”. Truus de Jong - Foekema stak een kaarsje bij de foto aan en vroeg haar zoon om haar te helpen. Op de daaropvolgende Kerstmarkt in Bakhuizen liep het storm. ,,It wie geweldich. Do fielst dy der boppe út tild. Ik krige it gefoel dat ik der wer eefkes wie, los fan it fertriet.”stichting Semmy 2

Hiele hûshâlding
Truus de Jong – Foekema heeft ‘de nedige klappen hân’. In 2007 overleed haar echtgenoot. Ze vond opnieuw de liefde bij Ulfert van Meekeren Ook hij had zijn partner verloren. ,,It klikte gewoan.” Truus de Jong heeft zelf drie kinderen gekregen. Haar huidige man voegde nog vier kinderen aan het gezin toe. De kleindochter is de dochter van haar huidige man en enig kind. Samen hebben ze elf kleinkinderen. ,,Wy binnen mei ús 24’en. In hiele húshâlding, mar wol gesellich.” Marije is in 2007 geboren. De Jong-Foekema had een bijzonder band met haar kleindochter. ,,Se woe altyd dat ik eintsjes yn it wetter by in buorkerij tekene.” De ziekte maakte dat het meisje maar vijf jaar oud mocht worden. Voor hersenstamkanker bestaat op dit moment nog geen genezing. Een robot moet een uitkomst bieden. Het ingezamelde geld van Truus de Jong - Foekema is voor die aanschaf bedoeld. ,,Jo dogge wrachtich wat foar de takomst fan dizze bern. Jo witte wat de minsken meimeitsje as se harren bern ferlieze. Hjir yn Sint Nyk binne al twa dy’t ha meimakke.”

Blues Brothers
Stichting Semmy leerde Truus de Jong - Foekema kennen door de ziekte van Marije. Ook haar stiefzoon Coenraad van Meekeren, een van de Band of Blues Brothers, zette zich voor Stichting Semmy in. Hij trad in 2018 in het Zalencentrum op. De opbrengst was voor het goede doel. In datzelfde jaar is Truus de Jong met de verkoop gestart. Stichting Semmy houdt de inwoonster van Sint Nyk op de hoogte en tagt haar in de berichtgeving op sociale media. ,,Dêr bin ik bliid mei. Dat jout de keaper fertrouwen dat it donearde jild goed te lâne komt.”

Bij boten langs
Twee zomers achtereen is de Sint Nykster met zelfgemaakte voorwerpen bij de boten langs gegaan. De spullen vonden gretig aftrek onder de toeristen. ,,Ik hie in pear labels makke wêrfan ik net hielendal wist wat ik der mei moest. We soene hast nei hûs ta en betocht dat ik se wol koe ferkeepje. It wie doe krekt oft Marije nêst my stie en sei: moast dwaan, beppe. Krekt oft ik fleugels krige en ik die it. Ik fertelde de minsken it ferhaal fan Semmy en ik fertsjinne 58 euro.” Het verhaal achter de verkoop zorgt voor diepgaande gesprekken. ,,It is in heftich ûnderwerp. Asto dat mei makkest dat san lyts famke slim siik is, dat bliuwt by dy. It gefoel is net te beskriuwen. Minsken libje mei.” De verkoop inspireerde haar om door te gaan. Ze huurde een kast bij De Marktloads in Sint Nicolaasga. Dat liep goed. Het eerste jaar kon ze 850 euro naar Stichting Semmy overmaken. Dit jaar sloeg alles. Met de bootverkoop haalde ze duizend euro op. Via haar Facebookpagina van Atelier 't Opslag verdiende ze nog eens 500 euro voor het goede doel.

stichting Semmy 3Kijken naar mogelijkheden
De ouders van Marije zorgen sinds een aantal jaar voor twee pleegkinderen. ,,Dat binne us pake- en beppesizzers. Do ferliest in bern en kriget der twa op dyn paad.” Ondanks de droeve aanleiding blijft Truus de Jong – Foekema positief. ,,Ik ha myn part wol hân. Dat makket wol dat jo nei mooglikheden sjogge en net nei wat jo net mear kinne. Ik tink yn mooglikheden. Wat kin ik noch wol? Dat is noch in hiele heap.”

Over Stichting Semmy
Stichting Semmy is opgericht ter nagedachtenis van Semmy, een jongetje uit Weesp dat in 2007 op 5-jarige leeftijd aan hersenstamkanker is overleden. Zijn ouders hebben de stichting voor onderzoek opgestart. Stichting Semmy werd landelijk bekend dankzij het ‘nagellakjongetje’ Tijn uit Hapert. De 6-jarige haalde met 3FM Serious Request in 2016 2,5 miljoen euro op voor de stichting door nagels te lakken. Tijn overleed in 2017 aan hersenstamkanker.

(Foto's: De Zakenman)

(c) 2014 - 2018 DeSintNykster.nl