Logo

O01102020 SINT NYKSINT NICOLAASGA - Plaatselijk Belang Sint Nyk is niet stoffig en doet meer dan alleen dorpsverfraaiing. Het bestuur wil graag de diversiteit van de activiteiten de vereniging laten zien en hoopt dat meer mensen lid willen worden. De contributie van nieuwe leden gaat tot en met 31 december rechtstreeks naar een vereniging naar keuze.

Plaatselijk Belang is een belangenbehartiger en zet zich in voor de leefbaarheid van Sint Nicolaasga. Door de contributie te doneren, laten ze dit gelijk voor zich spreken. Een lidmaatschap kost vijf euro per jaar. ,,Wêrom se net lid wurde, witte de minsken faaks net. It bedrach is it net”, zegt bestuurslid Carolien de Lange. Mede-bestuurslid Roel van Nijen: ,,It is lestich om minsken goed yn’e kunde te krijen mei pleatselik belang. Der binne wy wy no mei dwaande, om dat foarinoar te krijen.”

Vanzelfsprekendheid
Vroeger was een lidmaatschap een gewoonte. Die vanzelfsprekendheid is er niet meer. Een vereniging voor plaatselijk belang heeft tegenwoordig het imago dat ze voor oudere mensen is. Volgens de bestuursleden is dat onterecht. Drie van de zeven bestuursleden zijn dertigers. De anderen zijn in de vijftig en zestig. Daarnaast proberen ze diversiteit vast te houden door een mix van mannen en vrouwen met verschillende beroepen en interesses. Johannes Wierstra, zelf 35 jaar: ,,It is ek net hiel sexy wat wy dogge. By it VVV keapest in kaartsje en is it dúdlik. Do krijgst der gelyk wat foar werom. By ús is dat net sa. It is net sa tastber. Ik tink dat in hiel soad minsken net mei pleatselijk belang bekind binne. Se witte wol dat wy der binne, mar wat wy dogge is by in hiel soad ûndúdlik.”plaastelijk belang

Niet tastbaar
Voor de dodenherdenking op 4 mei is ieder jaar veel belangstelling. Toch weten veel mensen niet dat plaatselijk belang de organisatie in handen heeft. Carolien de Lange: ,,Dy link leit dêr net. . De nije pleinferljochting wurdt wol sjoen, mar de link mei pleatslik belang wurdt net lein. Der moatte wy no aktief mei oan de slach.”

Leefbaarheid
Plaatselijk Belang Sint Nyk zette zich de laatste jaren in voor de wandelroutes Eysingabos en Noed, het schoonmaken van het dorp tijdens Himmeldei samen met de scholen, het plaatsen van bloembakken en pleinverlichting. De kosten worden betaald uit de contributie, subsidiefondsen, sponsoring en de opbrengsten van de energiecoöperatie Doniawerstal Energie. Vanuit de gemeente is voor projecten een kernbudget beschikbaar. Daarnaast is er nog de bewonersbijdrage vanuit gemeente De Fryske Marren. Per dorp wordt een berekening gemaakt naar rato van het aantal bewoners.

Invloed
Plaatselijk Belang praat ook mee met grotere projecten. De bestuursleden schoven aan bij de herindeling van Knooppunt Joure en hebben een stem in de beslissing over de brug bij Spannenburg. ,,Wy litte ek fan ús hearre”, zegt Van Nijen. Plaatselijk Belang is samen met Ondernemers Vereniging Sint Nyk initiatiefnemer van het Masterplan Sint Nyk. Het plan is daarmee voor en door Sint Nyksters gemaakt. Hierin staan het toekomstbeeld voor het dorp beschreven op het gebied van sport, wonen en onderwijs. De Lange: ,,It masterplan sit hiel gedegen yn mekoar. It wurd droegen troch de ynwenners fan Sint Nyk.”plaatselijk belang

Masterplan
Plaatselijk Belang heeft ook invloed op de beslissingen van gemeente De Fryske Marren. Het eerste contact met de gemeente loopt altijd via dorpencoördinator Hendrik Hoekstra. ,,Der binne koarte lynstjes mei it gemeentehûs. Dat is ideaal.” Tweemaal per jaar gaat wethouder Frans Veltman met Plaatselijk Belang in gesprek over onder andere het Masterplan Sint Nyk. Een andere gesprekspartner is de ondernemersvereniging in Sint Nicolaasga. Het overleg met de vereniging in Sint Nicolaasga is belangrijk om de leefbaarheid in Sint Nyk te bevorderen. De Lange: ,,Dy gearwurking is hiel noflik. Wy helpe en stypje elkoar. It is foar harren ek wichtich om hjir de leefberens te befoarderjen. Wy hawwe allegearre itselde belang.”

Mensenkennis
Het bestuur probeert nu meer jongere leden aan te trekken. Tot nu toe werden nieuwe leden in eigen kennissenkring gevonden. De bestuursleden zijn bang dat ze daardoor misschien mensen missen, die graag van plaatselijk belang deel uit willen maken. ,,Oare minksen der by is goed foar it ferskaat. Wy hawwe sa in moaie miks fan jong, âld, man en frou. As bestjoerslid dochst in hiele boel minskekennis op.” Iedereen die betrokkenheid bij het dorp is en onderwerpen ter sprake wil brengen, is welkom. Iedereen heeft zijn eigen vaardigheden. Het is van belang dat de dynamiek in het bestuur goed is. ,,Wy binne allegear ferskillend”, zegt Nijen, ,,Ik wol my wol thús fiele.” plaastelikk bealng

Tijd
Hoeveel tijd de bestuursleden kwijt zijn per week, hangt onder andere van het aantal commissies af. In de zomer is er weinig te doen en soms is het zo tien uren werk per week. De bestuursvergaderingen vinden een keer per maand plaats. Daarnaast zijn er verschillende subcommissies. Wierstra: ,,Dan binne der noch de lytse dingen tuskentroch, lykas in oerlis mei de gemeente en mailtjes beantwurdzje. Wy sitte net eltse wike by de gemeenterie.”

Verbondenheid
De tijd van het doorgeven van meldingen van kapotte lantaarnpalen lijkt voorbij. Wierstra: Yn it begjin wie it sa: dêr stiet in deade beam, dy tegels lizze skeef, die strjitlampen binne stikken. Wy tinke dat de minsken dy saken ek sels trochjaan kinne fia de app of de webside fan de gemeente.”

Belangenbehartiger
Plaatselijk Belang is een algemene belangenbehartiger. De zeven bestuursleden gaan graag tijdens de algemene ledenvergadering met bewoners in gesprek. Via de website www.pb-sintnyk.nl zijn de bestuursleden ook te bereiken. Carolien de Lange: ,,Wy binne gjin regelneven of in organisaasjekomtee. Wy sykje in stikje ferwevenheiden ferbining mei it doarp. Om dêr mei pleatslik belang diel fan út te meitsjen, is prachtich. En foar de ferienings is de donaasje fan de kontribúsje ek aardich.”

(Foto's: De Zakenman)

plaastelijk belang

 

 

(c) 2014 - 2018 DeSintNykster.nl